Większa pomoc dla potrzebujących

Fot. Pixabay

Brochów – Podczas sesji Rady Gminy 14 maja Iwona Kubera, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brochowie przedstawiła roczny raport z działalności placówki. Miniony rok był trudny, gdyż wiązał się nie tylko z kryzysem spowodowanym pandemią, ale także wzrostem świadczeń, które GOPS miał wykonać i zwiększeniem się ilości osób potrzebujących.

GOPS w Brochowie na realizację swych zadań w minionym roku wydał w sumie 7 771 507,49 złotych, z tego uzyskane dotacje to 7 131 084 złotych, a reszta to środki własne. Zasiłki okresowe w całości zostały pokryte z dotacji. Uzyskało je 20 osób z tytułu niepełnosprawności i jedna osoba po osiągnięciu wieku emerytalnego. Z kolei pomocą w formie zasiłków okresowych objętych było 58 osób, którym przyznano 374 świadczenia. Najczęstszym powodem przyznania wsparcia było bezrobocie, choroba lub niepełnosprawność. Ponadto GOPS udzielał pomocy w ramach programu „Posiłek w domu i szkole”, na usługi opiekuńcze, dla domów pomocy społecznej, dla osób bezdomnych.

W 2020 roku ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 121 rodzin, w tym 291 osób w tych rodzinach. 68 osób otrzymało pomoc w postaci pracy socjalnej.

– Powody przyznania pomocy są różne. Najczęściej jest to ubóstwo, gdzie z pomocy skorzystało 96 rodzin, bezrobocie – 88 rodzin i długotrwała ciężka choroba – 75 rodzin. Wsparcie otrzymały też rodziny, gdzie była niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, potrzeba ochrony macierzyństwa, przemoc w rodzinie, alkoholizm i trudności z przystosowaniem się po opuszczeniu zakładu karnego – mówi Iwona Kubera.

Największe wydatki finansowe wypłacono w gminie Brochów na świadczenia rodzinne oraz wychowawcze. Na zasiłki wraz z przysługującymi dodatkami, specjalne zasiłki opiekuńcze, świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi oraz świadczenia rodzicielskie wydano w sumie 1 037 045,75 złotych. Te pieniądze otrzymało 238 rodzin w formie 4 299 świadczeń. Do tej kwoty około 47 tys. złotych to ubezpieczenia społeczne dla osób pobierających świadczenia. Z kolei na świadczenia wychowawcze przekazano 4 994 869,96 złotych. Wypłacono 9 959 świadczeń na podstawie przyjętych 71 wniosków.

W ramach pomocy GOPS wykonywał nie tylko zadania finansowe, ale też wsparcie materialne, do którego zalicza się dystrybucję żywności potrzebującym w ramach Banku Żywności. Z tej formy pomocy skorzystało 393 osoby, które odebrały wsparcie w postaci paczek żywnościowych.

BN

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz