Ustawa poprawi byt strażaków

Reklamy

Ochotnicze straże pożarne są w większości przypadków tymi jednostkami, które uczestniczą swoim potencjałem w działaniach i akcjach ratowniczych. To ponad 96 procent ogólnej liczby jednostek ochrony przeciwpożarowej w całym kraju. Pomimo liczebności i wagi wykonywanych zadań, nadal brak kompleksowych przepisów, które ustawowo uregulowałyby warunki materiałowe i osobowe, jakie jednostki te powinny spełniać. Stąd co jakiś czas wypływają pomysły, by to uregulować

Obecnie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej opracowało projekt ustawy o OSP. W pracach wsparcia doradczego udzielili również pracownicy naukowi Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest to pierwszy w historii akt prawny regulujący kompleksowo organizację i funkcjonowanie ochotniczej straży pożarnej.

­– Temu pomysłowi przyglądamy się i będziemy go analizować, a swoje uwagi przekażemy przełożonym – poinformował jeden z druhów OSP w gminie Sochaczew.

Projekt do konsultacji

Do tej pory organizacja OSP opierała się wyłącznie o Ustawę – Prawo o Stowarzyszeniach. Występowały jednak problemy z określeniem sytuacji druha. Proponowana jednostkom OSP ustawa skierowana jest do uprawnionych do udziału w działaniach ratowniczych, nadając im status podobny do Państwowej Straży Pożarnej. Nowością będzie utworzenie jednostki ratowniczo-gaśniczej OSP, decydując jednoznacznie o tym, że jest ona jednostką ochrony przeciwpożarowej. Umożliwi to porównywalność z jednostką ratowniczo-gaśniczą PSP. Ustawa ma na celu poprawę współdziałania administracji rządowej i samorządowej. Rząd też ma zapewnić przygotowanie zdolności operacyjnej jednostek przez jednolite szkolenie, sprzęt, remonty remiz. Natomiast strona samorządowa ma zapewnić gotowość operacyjną. Ponadto wprowadzono uregulowanie, że jeden zastępca komendanta wojewódzkiego PSP będzie nadzorował właściwe współdziałanie z OSP i stroną samorządową. Proponowane nowości mają być poddane pod konsultacje społeczne przeprowadzone z udziałem członków OSP i doprowadzić do wspólnych wniosków.

­– Istotą Ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej jest uregulowanie i podniesienie statusu prawnego jednostek OSP w jednym akcie prawnym rangi ustawowej. Ustawa ma poza tym na celu wzmocnienie ich funkcjonowania we wzajemnych relacjach z gminą, której zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej wykonują. Ponadto, celem ustawy jest przyznanie druhom długo oczekiwanego dodatku emerytalnego, jednolitej legitymacji oraz innych uprawnień – informują pomysłodawcy ustawy.

Wsparcie dla OSP

Baza lokalowo-sprzętowa jednostek OSP z roku na rok jest coraz lepsza. Po zmianie przepisu, środki trafiają w całości do dyspozycji komendanta głównego PSP, z czego  pół na pół przeznaczane jest dla jednostek PSP i OSP. Środki OSP w całości trafiają m.in. na zakupy samochodów ratowniczo-gaśniczych, remonty strażnic, zakup umundurowania specjalnego, sprzętu i uzbrojenia oraz sprzętu łączności.

­– Teraz druhowie wypowiadają się i konsultują zmiany przepisów na najniższym poziomie gminy. Wszystkie wnioski i ich spostrzeżenia będą poddawane analizie i rozważane w celu ich wprowadzenia do projektu ustawy. Celem tych uregulowań prawnych jest poprawa statusu każdego członka OSP i podkreślenie ich roli w bezpieczeństwie oraz zbliżenie do rozwiązań istniejących w PSP – dodaje Komenda PPSP w Sochaczewie.

­– Po raz pierwszy w tej ustawie wprowadza się dodatek emerytalny dla ratowników OSP z 25-letnim stażem z tytułu czynnego członkostwa w OSP. Uregulowano też kwestie odszkodowań dla ratowników OSP i ich rodzin, w sytuacji uszczerbku na zdrowiu/śmierci ratownika OSP w działaniu ratowniczym, medycznych działaniach ratowniczych albo zabezpieczeniu obszaru chronionego. To dla nas bardzo ważne – mówi strażak z OSP z powiatu sochaczewskiego.

Jednocześnie ratownik OSP, który doznał uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku, za czas niezdolności do pracy, za który nie zachował prawa do wynagrodzenia albo nie otrzymał zasiłku chorobowego, albo świadczenia rehabilitacyjnego na podstawie odrębnych przepisów, będzie mógł wnioskować o rekompensatę pieniężną. Ponadto ustawa reguluje kwestie rekompensat za poniesione straty z tytułu nieobecności w pracy ratownika OSP wykonującego zadania na rzecz ochrony ludności.

Bogumiła Nowak

Fot. OSP Teresin

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz