Informacja z Nadzwyczajnej XXXIV Sesji Rady Gminy

fot. UG

Rada Gminy na Nadzwyczajnej XXXIV Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 13 maja  2021 roku podjęła następujące Uchwały.

Dokonano zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Młodzieszyna na lata 2021 – 2034,  wynikłych w  trakcie realizacji budżetu roku 2021 i dostosowano wysokość planowanych dochodów, wydatków oraz przychodów.

Zwiększono  dochody budżetu ogółem  o łączną kwotę 219 933,42 zł i dochody po zmianach wynoszą 33 567 461,22 zł.

Wydatki zwiększono na 2021 rok o kwotę  1 021 933,42 zł  wydatki po zmianach wynoszą 39 443 291,78 zł .

Przychody zwiększono z tytułu nadwyżki budżetowej  z lat ubiegłych o kwotę  522 000 zł oraz zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 280 000 zł . Przychody po zmianach stanowią kwotę  6 689 920, 56 zł.

Podjęto Uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sochaczewskiemu w formie dotacji celowej w wysokości 146 800 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego remont drogi powiatowej  nr 3813 W na odcinku Mistrzewice – Helenka o dł.  3,03 km .

Dokonano zmian w budżecie gminy na 2021 rok  po stronie dochodów i wydatków oraz przychodów.

Dochody zwiększono o kwotę 57 520 zł i są to środki pochodzące z podatków.

Wydatki inwestycyjne  zwiększono o kwotę 570 632,28 zł  oraz wydatki bieżące zwiększono o kwotę 348 300 zł .

Po stronie wydatków zabezpieczono środki:

–  na przekazanie dotacji celowej dla Powiatu Sochaczewskiego na remont drogi na odcinku Mistrzewice – Helenka w wys. 146 800 zł

-zwiększono plan wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych o kwotę 20.000 zł

– dokonano zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego wsi Młodzieszyn, zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa z zadania pn. Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na ledowe w m. Młodzieszyn na zadania pn. Modernizacja chodnika przy ul. Sochaczewskiej w Młodzieszynie z planem wydatków w kwocie 16.219,60 zł

 – zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000zł, przeznaczonych na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja ciągu pieszo-rowerowego Młodzieszyn-Janów.

–  zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 12.300 zł, przeznaczonych na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Juliopol

– zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 31.900 zł, przeznaczonych na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Adamowa Góra, w m. Helenka – dokumentacja projektowa

– zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 38.000 zł, przeznaczonych na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja drogi gminnej w m. Radziwiłka

–zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 153.000 zł, przeznaczonych na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja drogi gminnej w m. Adamowa Góra

– zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 46.000 zł, przeznaczonych na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja drogi gminnej w m. Helenka na dz. Nr ew. 81/1 oraz części dz. Nr ew. 92/5

– zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 92.000 zł, przeznaczonych na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja dróg gminnych gminy Młodzieszyn – ulepszenie kruszywem drogowy

– zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 23.500 zł, przeznaczonych na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi gminnej w m. Radziwiłka

– zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 12 000 zł na realizację nowego zadania inwestycyjnego Budowa budynku wielorodzinnego socjalnego w m. Nowe Mistrzewice.

– zmniejszono plan wydatków o kwotę 17.280 zł na współfinansowanie zadania inwestycyjnego realizowanego na podstawie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim – projekt pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – PROJEKT ASI”.

– zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1.500 zł, na podstawie porozumienia z Urzędem Marszałkowskim w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza

– zwiększono plan wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem urzędu gminy w szczególności na zakup usług prawnych, informatycznych, doradczych, pocztowych, itp. o kwotę 180.000 zł

– zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł, przeznaczonych na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja instalacji elektrycznej i oświetlenia obiektu Urzędu Gminy Młodzieszyn.

– zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000 zł, przeznaczonych na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. Budowa oświetlenia i oznakowanie sołectwa Nowa Wieś-Rokicina

– zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000 zł, przeznaczonych na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. Budowa oświetlenia i oznakowanie sołectwa Helenka

– dokonano zmiany nazwy zadania realizowanego z funduszu sołeckiego z zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Januszew na zadanie pn. Budowa oświetlenia w sołectwie Januszew z planem wydatków w kwocie 13.973,39 z

– dokonano zmiany nazwy zadania realizowanego z funduszu sołeckiego z zadania pn. Oznakowanie miejscowości oraz wymiana lamp oświetlenia ulicznego sołectwa Nowe Mistrzewice na zadanie pn. Wymiana lamp oświetlenia i oznakowanie sołectwa Nowe Mistrzewice z planem wydatków w kwocie 11.939,29 zł

– dokonano zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego wsi Młodzieszyn, zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa z zadania pn. Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na ledowe w m. Młodzieszyn na zadania pn. Modernizacja chodnika przy ul. Sochaczewskiej w Młodzieszynie z planem wydatków w kwocie 16.219,60 zł

– zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 39.800 zł, przeznaczonych na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja obwodów napowietrznych linii energetycznych Gminy Młodzieszyn

– zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 20.000 zł, przeznaczonych na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja oświetlenia ul. Wrzosowej w Młodzieszynie.

 Zwiększono przychody budżetu o kwotę 802 000 zł pochodzące z tytułu wolnych środków w kwocie 280 000 zł oraz nadwyżki budżetowej w kwocie 522 000 zł .

UG

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz