DOPŁATY DO PRYWATNYCH LASÓW

fot.pixabay

Od 17 maja do 27 czerwca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na inwestycje leśne. Celem programu jest zwiększanie odporności ekosystemów leśnych i podnoszenie ich wartości dla środowiska. Wsparcie finansowe jest udzielane z budżetu PROW 2014-2020 i zależne od wieku lasu oraz wielkości dotowanego obszaru. Na terenie powiatu sochaczewskiego zainteresowanie tymi dopłatami jest dość spore. Czy przełoży się to na wnioski, na razie nie wiadomo.

Pomocą objęte są prywatne lasy w wieku od 11 do 60 lat i o powierzchni od 0,1 do 40 hektarów. Aby otrzymać wsparcie finansowe, lasy muszą stanowić własność lub współwłasność wnioskodawcy, lub jego małżonka. Nie mogą być objęte premią pielęgnacyjną PROW. Powinien to być obszar, gdzie zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty wydana na podstawie inwentaryzacji stanu lasu oraz grunty zostały wykazane w ewidencji jako las.

Nie wszędzie można

Trzeba również pamiętać, że las będący własnością prywatną powinien być położony poza obszarami Natura 2000 lub obszarami chronionymi. Wyjątkiem może być to, że działania wnioskodawcy nie są sprzeczne z planami ochrony albo zadaniami ochronnymi tych obszarów, a w przypadku niesporządzenia planów, nie naruszą wartości terenu. Nie może być dofinansowania, jeśli prywatny las jest na terenie rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, parku narodowego lub w obszarze ich otulin. Tu wyjątek może stanowić fakt, że planowane inwestycje nie są sprzeczne z celami ochronnymi.

Pomoc przyznawana jest właścicielowi lasu – osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej bez osobowości prawnej. Aby otrzymać dofinansowanie, trzeba posiadać numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, który może być wykorzystany do ubiegania się o tę pomoc. Trzeba też wykazać się zobowiązaniem do wykonania inwestycji zgodnie z wymogami planu inwestycji, sporządzonym i zaakceptowanym przez nadleśniczego.

Na poprawę lasu

Wsparcie przyznawane jest w zależności od powierzchni lasu, w którym realizowane są konkretne zadania. Pomoc otrzymuje się na przebudowę składu gatunkowego drzewostanu, przez wprowadzenie drugiego piętra w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego wynosi od 30 do 50 lat lub przez dolesienie luk powstałych w wyniku wycinki sanitarnej wraz z zabezpieczeniem pniaków po wyciętych drzewach. Pomoc przyznawana jest również na zróżnicowanie struktury drzewostanu przez wprowadzenie podszytu – dolnej warstwy w drzewostanie, złożonej z gatunków drzewiastych i krzewiastych, chroniących i uaktywniających glebę.

Wnioskować można też o pieniądze na założenie tzw. remizy, jako obszaru, na którym są wprowadzane wartościowe gatunki drzew i krzewów. Remiza ta powinna być ogrodzona oraz mieć powierzchnię do 10 arów. Jest również wsparcie na cięcia pielęgnacyjne w drzewostanie, w którym średni wiek gatunku panującego wynosi od 11 do 20 lat, a polega na rozluźnieniu drzewostanu przez usunięcie drzew niepożądanych.

Właściciele lasów mogą ponadto otrzymać wsparcie na zabiegi ochronne przed zwierzyną – ogrodzenia, zabezpieczenie drzewek repelentami albo zabezpieczenie osłonkami.

Wsparcie od hektara

Wysokość wsparcia jest zróżnicowana w zależności od rodzaju inwestycji oraz warunków, w jakich ma być realizowana. Wsparcie przeliczane jest na hektar. Na przebudowę gatunkową drzewostanu – 8137 złotych przy warunkach korzystnych, a 9249 złotych przy nachyleniu terenu powyżej 12 stopni. Dolesianie luk powstałych w wyniku procesu chorobowego wraz z zabezpieczeniem pniaków od 12 538 do 14 213 złotych w zależności od rodzaju terenu. Na zróżnicowanie drzewostanu przez wprowadzenie podszytu można otrzymać od 4610 do 5210 złotych. Przy zakładaniu remizy 848 złotych bez względu na powierzchnię i rodzaj gruntu. Natomiast wysokość wsparcia na czyszczenie to od 764 do 917 złotych.

Dodatkowo dofinansowanie na zabiegi ochronne przed zwierzyną, w przypadku wprowadzania drugiego piętra w drzewostanie lub podszytu, dolesiania luk lub założenia remizy, wynosi 424 złotych od hektara na zabezpieczenie sadzonek repelentami, 1488 złotych za hektar na zabezpieczenie sadzonek osłonkami oraz wyjątkowo za metr 8,82 złotych na ogrodzenie remizy siatką metalową o wysokości minimum 2 metrów.

Wnioski można składać w biurach powiatowych ARiMR – osobiście, za pośrednictwem innej osoby, z wrzutni, przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub przez ePUAP. Na razie trudno mówić, jakie jest zainteresowanie, gdyż nabór dopiero ruszył. Jak informuje oddział powiatowy Agencji w Sochaczewie, są pytania i pojedyncze aplikacje.

Bogumiła Nowak

Fot. Pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz