Zwrot nie dla każdego.

fot.pixabay

Tylko do końca sierpnia rolnicy mogą starać się o zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze. Przyjmowane wnioski dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, ale tylko za zakupy w okresie od 1 lutego do 31 lipca.

Zdaniem rolników, którzy prowadzą większe gospodarstwa rolnicze i mają dużo sprzętu rolniczego funkcjonującego na olej napędowy, zwrot akcyzy za paliwo to spora ulga. Mniejsi jednak nie za bardzo mogą z tego skorzystać, gdy płacą większym gospodarzom za usługi maszynowe. A jeśli już mają te ulgi, to są one znikome.

Większy ma więcej

– Mam nieduże gospodarstwo i jeden mały ciągnik, więc zużycie paliwa nie jest aż tak duże. Ale nawet te parę złotych można wykorzystać. Jednak wszystko trzeba starannie udokumentować fakturami, co czasem jest utrudnieniem – stwierdza jeden z rolników spod Sochaczewa. Jednak ze zwrotu podatków za paliwo korzysta. Jak zauważa, każdy pieniądz w gospodarstwie jest potrzebny.

Do wniosku o zwrot akcyzy należy załączyć faktury zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego do 31 lipca tego roku. Zwrot podatku akcyzowego przysługuje każdemu   producentowi rolnemu. Jest nią osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. W tym ujęciu gospodarstwo rolne jest już obszarem gruntów o łącznej powierzchni przekraczającej jeden hektar.

Jednak nie każdy rolnik może dostać zwrot takiego podatku. Nie przysługuje on producentowi, będącemu w spółce, jeśli połowa kapitału tej spółki zgodnie ze sprawozdaniem finansowym została wpisana na straty. Nie można się też ubiegać o zwrot podatku, jeśli spółka rolnicza jest w stanie wskazującym na jej upadłość lub trwa postępowanie upadłościowe.

Potrzebne wszystkie faktury

Do wniosku trzeba dołączyć faktury albo ich potwierdzone kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. Jednocześnie musi być też załączony dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zawierający informacje o liczbie bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego.

Kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta, wynikającej z faktur, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku w ramach rocznego limitu.

Limit ten ustala się jako sumę kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego. Ta ilość gruntów musi być zgodna z ewidencją gruntów i budynków na 1 lutego danego roku.

Zwrot podatku dotyczy także producentów bydła. Tu limit wyznaczany jest na podstawie iloczynu stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby bydła będącego w posiadaniu producenta w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek. Średnią roczną liczbę bydła ustala się jako iloraz sumy dużych jednostek bydła utrzymywanego przez producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Zasady dostarczania wniosków w tym roku z uwagi na epidemię Covid-19 trochę się zmieniły. Trzeba je dostarczać do urzędów najlepiej osobiście w punktach podawczych lub pocztą z dopiskiem „zwrot podatku akcyzowego”. Faktury VAT powinny być ponumerowane i wpisane kolejno na załączniku do wniosku. Do każdego wniosku należy dołączyć dane kontaktowe wnioskodawcy, czyli nr telefonu, co pozwoli ułatwić weryfikację wniosku i pozostałej dokumentacji. W celu uproszczenia odbioru podatku, rolnicy proszeni są o wpisywanie kont bankowych, na które przelane zostaną zwroty.

Bogumiła Nowak

Fot. Pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz