ZWiK Kontroluje: zadymianie jest skuteczne.

Kradzież, to kradzież. Obojętnie, czy wiąże się z przywłaszczeniem konkretnego przedmiotu, własności intelektualnej, czy na przykład prądu, gazu czy wody. W całej Polsce występują przypadki nielegalnego poboru wody lub niezgodnego z prawem odprowadzania ścieków. Sochaczew to również niestety dotyka.

Większość mieszkańców ma podpisane umowy na pobór wody z miejskiego wodociągu i na odprowadzanie nieczystości bytowych do systemu miejskiej kanalizacji sanitarnej. Są jednak i tacy, którzy próbują omijać zapisy prawa, swoje ustawowe obowiązki i oszukują, nielegalnie pobierając wodę czy odprowadzając ścieki. Jest to oczywiste przestępstwo.

Prawo prawem, a niektórzy robią swoje

Większość przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce boryka się z problemem nielegalnego poboru wody i nielegalnego odprowadzania ścieków. Kradzieże wody i nielegalny zrzut ścieków do sieci kanalizacyjnej powodują wzrost ceny jednostkowej metra sześciennego wody i ścieków. W rezultacie uczciwi odbiorcy płacą nie tylko za siebie, ale również za tych, którzy nielegalnie pobierają wodę lub nieuczciwie odprowadzają ścieki. W przypadku niezgodnego z prawem odprowadzania ścieków, często zatruwane jest najbliższe otoczenie, a   w rezultacie i dalsze, ponieważ szkodliwe substancje dostające się do gleby, trafiają dalej do wód podziemnych i błędne koło się zamyka.

Trzeba kontrolować

Kontrole wymusza nieuczciwość, cały czas one trwają i będzie ich jeszcze więcej. Wiele z nich dotyczy też odprowadzania wód opadowych lub roztopowych, wbrew prawu. Od dawna wiadomo, że oprócz nielegalnego odprowadzania ścieków, wielu „przedsiębiorczych” mieszkańców Sochaczewa próbuje oszukiwać ZWiK i Miasto, wyprowadzając nieczystości bytowe do kanalizacji deszczowej, która absolutnie nie jest do tego przeznaczona.

Art. 9. 1. Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków mówi, że „zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej”.

Najskuteczniejszymi metodami namierzania spustów odprowadzających ścieki do ulicznej deszczówki, kanalizacji sanitarnej lub do rzek jest zadymianie kanałów i wpuszczanie do rur kamer, przed którymi niczego nie da się ukryć.

Umowy niezbędne

O nielegalnym odprowadzaniu ścieków mówimy również w sytuacji wprowadzania ich do urządzeń kanalizacyjnych bez uprzedniego zawarcia umowy, o czym jasno mówi art. 28 ust. 4 Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2006 rok, nr 123, poz. 858). Nielegalne odprowadzanie ścieków jest przestępstwem i podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

Pobieranie wody z sieci lub odprowadzanie ścieków bez posiadania umowy ze „ZWiK-Sochaczew” jest nielegalne i stanowi przestępstwo. Mówi o tym art. 28 ust. 4 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Wpięcie deszczówki do kanalizacji sanitarnej również jest przestępstwem. Wody opadowe najlepiej jest zgromadzić na terenie swojej nieruchomości i wykorzystywać do podlewania roślin. Kanalizacja deszczowa, która jest wybudowana w pasie drogowym służy przede wszystkim odwodnieniu pasa drogowego. Podrzucając wody odpadowe do sieci ZWiK powodują wygenerowanie kosztów. Każdy metr sześcienny, który trafi na oczyszczalnię, zostanie poddany procesowi oczyszczania ścieków. Dlatego też podjęliśmy skuteczną walkę z tym zjawiskiem i działamy na terenie całego miasta. Przeprowadzane są kontrole, ZWiK wykonuje kamerowanie i zadymianie kanałów. Dlatego też każdy, kto ma włączone wody opadowe do sieci ZWiK, powinien natychmiast wykonać odcięcie. Kary w tym zakresie są dotkliwe. Część przypadków została zgłoszona do prokuratury i wyznaczone są już pierwsze sprawy karne. Wyroki z pewnością będę podane do wiadomości publicznej.

MG/ ZWiK Sochaczew

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz