Zmiany w dietach radnych.

TERESIN Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Teresin z 3 marca skorygowane zostaną diety radnych. Będą one nieco niższe od ubiegłorocznych. W 2020 roku procent kwoty bazowej, na podstawie której wypłacano diety, był znacząco wyższy. Przewodniczący rady otrzymywał 100 procent podstawy, wiceprzewodniczy 85 procent, przewodniczący komisji po 75 procent, zastępcy przewodniczących po 70 procent, a radni po 60 procent kwoty bazowej.

W tym roku ustalono nowe zasady przyznawania diet radnym za udział w sesjach, posiedzeniach komisji Rady Gminy oraz z tytułu wykonywania innych obowiązków wynikających z mandatu radnego.

I tak, dieta radnego wyniesie 45 procent kwoty bazowej. Natomiast radnym za organizowanie pracy Rady Gminy przysługuje dieta w zależności od pełnionej funkcji. Dla przewodniczącego rady gminy – 40 procent kwoty bazowej, a wiceprzewodniczącego 35 procent. Z kolei przewodniczący danej komisji rady gminy otrzyma 20 procent kwoty bazowej, a zastępca przewodniczącego komisji 15 procent.

Radnym, za udział w sesji Rady Gminy Teresin, przysługuje dieta w wysokości 10 procent kwoty bazowej, a członkom komisji za posiedzenie 5 procent kwoty bazowej. Łączna kwota diety radnego za udział w sesjach nie może jednak przekroczyć 20 procent kwoty bazowej, a za udział w posiedzeniach komisji 10 procent. Z kolei łączna miesięczna dieta radnego nie może przekroczyć maksymalnej wysokości diety określonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy.

W przypadku, gdy radny nie wykonywał swoich obowiązków oraz z racji pełnienia funkcji, zobowiązany jest pisemnie powiadomić przewodniczącego rady gminy z podaniem okresu, w którym nie wypełniał swych obowiązków. Za ten czas dieta mu nie przysługuje.

W przypadku nieobecności radnego na sesji rady gminy lub na posiedzeniu komisji, której jest członkiem, dieta ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do liczby nieobecności na sesjach i posiedzeniach komisji w danym miesiącu. Diety obliczane są za pomocą kwoty bazowej w każdym miesiącu osobno.

BN

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz