Zmiany podatku od nieruchomości.

Fot. Pixabay
Reklamy

TERESIN Na ostatniej sesji Rady Gminy Teresin (13.11) radni podjęli decyzję w sprawie określenia przyszłorocznych stawek podatku od nieruchomości. Zgodnie z przyjętą uchwałą nie wszystkie z nich pozostaną na dotychczasowym poziomie. Część nich niestety wzrośnie.

Zmienia się kwota podatku od nieruchomości od wód powierzchniowych stojących lub pod wodami powierzchniowymi płynących jezior i zbiorników sztucznych z kwoty 4,80 zł od 1 ha do 4,99 zł. Rośnie także stawka podatku od gruntów niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie o rewitalizacji i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego. W tym roku wynosił on 3,15 zł od 1 m2 powierzchni. W 2021 roku wzrośnie do kwoty 3,28 zł za 1 m2. Podobnie sprawa ma się z podatkiem od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym. Było 11,18 od 1 m2 powierzchni użytkowej. Teraz będzie 11,62 zł, czyli nastąpi wzrost o 0,44 zł. Reszta stawek pozostaje niezmienna. Na tym samym poziomie 0,94 zł od 1m2 powierzchni utrzymany został podatek od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków. Na poziomie 0,49 zł od 1m2 powierzchni utrzymano w porównaniu do poprzedniego roku podatek od pozostałych gruntów, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności przez organizacje pożytku publicznego.

Z kolei stawka od 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych oscylować będzie na poziomie 0,80 zł do 1 m2. Wysokości podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej i wynosić będzie 23,85 zł od 1m2 powierzchni użytkowej. Na dotychczasowym poziomie utrzymano stawkę podatku od budynków związanych z udzieleniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tego typu świadczeń. Nadal wnosić będzie 4,85 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

Podatek od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności przez organizacje pożytku publicznego, wynosić będzie 7,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. Utrzymana została stawka podatku od budowli czyli 2 procent ich wartości określonej na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Marcin Odolczyk

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz