Zasady i terminy naboru do szkół ponadpodstawowych.

Poniżej przedstawiamy zasady i terminy naboru do pięciu szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat sochaczewski na rok szkolny 2020/2021. Szkoły te znajdują się w Sochaczewie oraz jedna w Teresinie.

Nabór do szkół ponadpodstawowych, prowadzonych przez powiat sochaczewski, na rok szkolny 2020/2021 rozpoczął się 15 czerwca 2020 r. Wzorem lat poprzednich rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną poprzez stronę:  sochaczew.edu.com.pl/kandydat.

Rejestracja kandydatów będzie możliwa do 10 lipca br. do godziny 15.00. Po założeniu konta kandydat wybiera z oferty szkół oddziały, do których chce być przyjęty.

Wypełniony, podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego wniosek należy przedłożyć w szkole, którą kandydat wybrał na pierwszym miejscu (wniosek można złożyć osobiście, przesłać pocztą na adres szkoły lub zeskanować i przesłać na adres e-mail danej szkoły):

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Sochaczewie  nabor.zsckp@zsckpsochaczew.edu.pl

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sochaczewie  zsrcku.ogrodnik@wp.pl

Zespół Szkół w Teresinie   rekrutacja@zsteresin.pl

Liceum Ogólnokształcące im. F. Chopina  lo.chopin.rekrutacja@gmail.com

Zespół Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie

nabor2020@iwaszkiewicz.edu.pl

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy uzupełnić do 10 lipca br. – o świadectwo ukończenia szkoły (kopia); do 4 sierpnia br. – o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (kopia). Powyższe dokumenty mogą być również: dostarczone osobiście, przesłane pocztą na adres szkoły lub zeskanowane i przesłane na adres e-mail danej szkoły). Zmiana wyboru preferencji odbywać się będzie w terminie: 31 lipca – 4 sierpnia br. do godz. 15.00.

W przypadku zmiany preferencji kandydat zobowiązany jest do ponownego wygenerowania wniosku i dostarczenia go do szkoły pierwszego wyboru (wniosek można złożyć osobiście, przesłać pocztą na adres szkoły lub zeskanować i przesłać na adres e-mail danej szkoły).

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia odbędzie się 12 sierpnia o godz. 12.00.

Potwierdzenie woli podjęcia nauki należy dokonać w terminie między 13 a 18 sierpnia (do godz. 15.00). W szkole, do której kandydat został zakwalifikowany należy potwierdzić wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (osobiście w szkole). W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe chodzi również o zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

Skierowania do lekarza będą wydawane przez szkoły w terminach ustalonych w regulaminach rekrutacji. W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat informują o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. Należy wtedy wskazać przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

Badania dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych z terenu województwa mazowieckiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, wykonywane są (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu) w następujących lokalizacjach: Przychodnia Lekarska „ESKULAP” w Żyrardowie ul. POW 5 tel. 46 854 21 88 lub 46 855 38 57; Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – Płock ul. Kolegialna 17 – rejestracja codziennie od 7:25 do 15:00 – tel. 601 202 129; Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Warszawie, Al. Wojska Polskiego 25  – rejestracja codziennie od 7:30 do 15:00 – tel. 695 695 413; Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku Oddział w Radomiu, ul. Rodziny Winczewskich 5  – rejestracja codziennie od 8:00 do 15:00 – tel. 601 202 244, 48 330 93 11, 48 330 93 12.

Publikacja list przyjętych 9 sierpnia o godz. 14.00.

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego w prawie (w art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe), tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz