Zapisy pierwszaków i przedszkolaków.

1 marca rozpocznie się nabór dzieci do miejskich szkół i przedszkoli. Podobnie jak w ubiegłych latach kandydatów można zgłaszać elektronicznie.

Pierwszy etap rekrutacji dzieci do miejskich szkół, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i przedszkoli potrwa do 31 marca. Nabór prowadzony będzie na stronach www.sochaczew.podstawowe.vnabor.pl oraz www.sochaczew.przedszkola.vnabor.pl. Szczegółowe zasady rekrutacji zamieszczone są na portalu sochaczew.pl w dziale „mieszkaniec”, zakładka „oświata”.

We wniosku o przyjęcie dziecka rodzice wskazują wybrane przedszkola i szkoły według swoich preferencji. Placówka wskazana na pierwszej pozycji we wniosku traktowana będzie jako przedszkole/szkoła pierwszego wyboru. Wydrukowany wniosek należy wypełnić i podpisać a następnie, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, złożyć w placówce pierwszego wyboru. Ze względu na pandemię dokumenty można przesłać na adres mailowy placówki pierwszego wyboru w formie skanu lub zdjęcia. W przypadku braku takiej możliwości przy wejściach do placówkach oświatowych ustawione zostaną pojemniki, do których rodzice będą mogli wrzucać wnioski rekrutacyjne w zamkniętych kopertach.

Do placówek w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci, których choć jeden z rodziców lub opiekunów posiada Sochaczewską Kartę Mieszkańca, gdy przynajmniej jeden z rodziców lub prawnych opiekunów zamieszkuje na terenie miasta, gdy ich rodzeństwo uczęszcza już do tego samego przedszkola, dziecko potrzebuje opieki przez czas dłuższy niż 5 godzin dziennie, gdy obydwoje rodzice pracują lub studiują w trybie dziennym oraz gdy przedszkole wskazane we wniosku jest położone najbliżej miejsca zamieszkania lub miejsca pracy.

Przypomnijmy, że wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 7 lat. Rodzice dzieci urodzonych w 2019 roku mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 roku. Z kolei do klas pierwszych szkół podstawowych przyjmowane są: dzieci 7-letnie (2014) oraz dzieci 6-letnie (2015) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym lub gdy posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

Do obwodowej szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu, a to oznacza, że zostanie utworzonych tyle klas, ile będzie konieczne. Inaczej sytuacja przedstawia się, jeżeli chcemy, by dziecko rozpoczęło naukę w szkole spoza naszego obwodu. Jeśli po pierwszym etapie rekrutacji w danej placówce pozostaną wolne miejsca, to zainteresowani będą mogli wziąć udział w rekrutacji uzupełniającej, która potrwa od 31 maja do 11 czerwca.

 UM

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz