Zamieszanie wokół trasy.

W jednym z ostatnich wydań Expressu Sochaczewskiego informowaliśmy o planach Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dotyczących ewentualnych korytarzy przebiegu Obwodnicy Aglomeracyjnej Warszawy na terenie powiatu Sochaczewskiego i Sochaczewa. Artykuł wywołał burzę.

I choć podaliśmy, że są to jedynie plany a nie ostateczne decyzje, to wzmianka o wybudowaniu nowoczesnej trasy szybkiego ruchu na terenie powiatu wywołała niepokój, a nawet oburzenie niektórych mieszkańców. Jak wynika z naszych informacji, w związku z naszym artykułem interweniowała nawet GDDKiA.

W związku z tym Dyrekcja przesłała do naszej redakcji oświadczenie, w którym podkreśla, że nie został wyznaczony przebieg nowej trasy, a jedynie wskazane zostały korytarze jej przebiegu.

Jak stwierdza Małgorzata Tarnowska, główny specjalista ds. komunikacji GDDKiA: „Dotychczas przeanalizowane zostały możliwe korytarze przebiegu Obwodnicy Aglomeracyjnej Warszawy, które służą jedynie wizualizowaniu tego projektu i na tej podstawie nie zapadają żadne decyzje. Należy podkreślić, że badane korytarze mają szerokość ok. 5 km i nie mogą stanowić podstawy do wytyczania konkretnego przebiegu przyszłej trasy.

Przebieg przyszłej Obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej zostanie dopiero wskazany przy opracowywaniu Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU). Dopiero w trakcie tych przygotowań analizowane będą wszelkie dostępne rozwiązania dotyczące przebiegu, jak i zagospodarowania terenu wzdłuż planowanej inwestycji drogowej. Prowadzone będą analizy techniczne dotyczące możliwych do zastosowania rozwiązań oraz spotkania informacyjne, których celem będzie zbadanie potrzeb oraz oczekiwań mieszkańców regionów, przez które ma przebiegać planowana inwestycja. Analizie poddawane będą wszelkie przesłanki, które umożliwiają realizację inwestycji drogowej w danym wariancie, jak i te, które utrudniają jej wykonanie. Opracowywana dokumentacja do wniosku o wydanie DŚU zawiera kilka możliwych rozwiązań, które stanowią kompromis pomiędzy oczekiwaniami społecznymi, a obiektywnymi ograniczeniami w zakresie realizacji, takimi jak wymogi techniczne, prawne, środowiskowe, ekonomiczne itd.

Ostateczna decyzja wskazująca przebieg ww. inwestycji nastąpi w chwili wydania DŚU. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie prowadzić będzie postępowanie z udziałem społeczeństwa. W ramach tego postępowania przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne, udostępnione zostaną materiały obrazujące możliwe warianty. W trakcie konsultacji wszystkie zainteresowane strony będą mogły zgłaszać wnioski odnoszące się do projektowanej inwestycji.

Obecnie czynione są starania związane z pozyskaniem finansowania, co umożliwi ogłoszenie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy, który przeprowadzi dalsze analizy w postaci Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z materiałami do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach” – tyle GDDKiA.

Należy mieć tylko nadzieję, że te wyjaśnienia uspokoją wszystkich tych, którzy nie zapoznali się z działaniami Dyrekcji i niezbyt dokładnie przeczytali nasz artykuł.

Jerzy Szostak

Fot.pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz