Z prac Rady Gminy Teresin.

Reklamy

Po raz trzydziesty drugi w tej kadencji – 15 grudnia – radni gminni spotkali się na sesji, by podejmować decyzje dotyczące m.in uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Teresin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok czy zmian w uchwale budżetowej na rok 2020. Obrady poprowadził przewodniczący Rady Gminy Teresin Bogdan Linard.

Jedną z ważniejszych uchwał była ta dotycząca szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. Od 1 stycznia 2021 roku zniżka od obowiązujących cen za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny dla osób posiadających Teresińską Kartę Seniora lub Teresińską Kartę Dużej Rodziny 3+ wynosi 10 zł, a nie jak to było dotychczas 50 % stawki. Warunkiem skorzystania z przysługujących ulg jest terminowa wpłata. Zwrot należy odebrać w kasie Urzędu Gminy. Zwrot przysługuje tylko w danym roku budżetowym.

Radni przyjęli Roczny program współpracy Gminy Teresin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok. Priorytetowymi zadaniami publicznymi realizowanymi przez Gminę w 2021 r. we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego będą działalność na rzecz seniorów (wspomaganie działań na rzecz integracji kulturowej i społecznej osób starszych) oraz działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dorosłych mieszkańców gminy. W uchwale budżetowej Gminy Teresin na rok 2021 zaplanowano środki finansowe na realizację Programu w wysokości 22.000 zł.

Rada zdecydowała też o przedłużeniu umowy dzierżawy nieruchomości położonej w obrębie Teresina. Podjęto również decyzję o wyrażeniu zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym lokali mieszkalnych i udzielenie bonifikaty. Są to trzy mieszkania, stanowiące własność Gminy Teresin, usytuowane w budynku wielorodzinnym na działce położonej w obrębie geodezyjnym Teresin Gaj o powierzchni 56.65 m2, 29,25 m2 i 82,50 m2. Ustalono bonifikatę w wysokości 95 % od ceny sprzedawanego lokalu. Bonifikata ta obejmuje cenę lokalu mieszkalnego, w tym udział w prawie własności gruntu, a także na wszystkie składniki zbywanej nieruchomości lokalowej w jednakowej wysokości.

Zdecydowano także o nabyciu niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie Teresina Gaju o łącznej powierzchni 3.110 m2, które przeznaczone zostaną pod tereny drogi gminnej.

Radni zadecydowali, że od 1 stycznia zmieni się kwota dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki. Obecnie obowiązującą stawką jest 400 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką żłobka. Od 1 stycznia dotacja zostanie zmniejszona o połowę i będzie stanowiła kwotę 200 zł.

Radni dokonali również niezbędnych zmian w uchwale budżetowej Gminy Teresin na rok 2020, które wynikają ze zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne, zmian w dochodach z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatkach na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz zmian w dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki.

źródło: UG Teresin

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz