Z prac rady Gminy – przyjety budżet na rok 2021.

Reklamy

Na ostatniej sesji w tym roku – 30 grudnia – radni gminni jednomyślnie przyjęli uchwałę w tej sprawie. Do najważniejszych rozpatrywanych na sesji projektów należały te finansowe, w skład których weszło sześć uchwał: zmiana tegorocznego budżetu, WPF na lata 2020 – 2031, budżet na 2021 rok, WPF na lata 2021 – 2031, stawki dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej na 2021 rok oraz ustalenie wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020.

Radni jednogłośnie zdecydowali o przyjęciu budżetu na 2021 r. Dochody budżetu gminy zaplanowano w kwocie 70.978.602,00 zł, natomiast wydatki wyniosą77.146.660,52 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6.168.058,52 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w kwocie 2.568.058,52 zł oraz pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 3.600.000,00 zł. Rezerwa ogólna wynosi i 192.718,00 zł, a celowa 207.282,00 zł. Na inwestycje zaplanowano kwotę 10.600.122,00 zł. Jak poinformował przewodniczący Rady Gminy Bogdan Linard, projekt budżetu otrzymał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie (więcej na temat przyszłorocznego budżetu w styczniowym wydaniu „Prosto z Gminy”).

Podczas XXXIII sesji Rady Gminy uchwalone zostały Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021. Jak podkreśliła Maria Wójcicka, pełnomocnik wójta do spraw profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, oba programy powstały w oparciu o przeprowadzoną wcześniej diagnozę problemów społecznych w naszej gminie i określają lokalną strategię w zakresie minimalizacji szkód społecznych wynikających z używania alkoholu oraz narkotyków. Uwzględniają lokalne możliwości ich realizacji pod względem prawnym, administracyjnym i ekonomicznym. Zakładają zwiększenie profilaktyki, polegającej na niedopuszczeniu do powstawania problemów uzależnień m.in. poprzez podwyższanie poziomu wiedzy o środkach psychoaktywnych, kształtowaniu postaw preferujących trzeźwość oraz przez działania sportowe i rekreacyjne. Zakładają również konieczność realizacji zadań przy współudziale jak największej liczby osób, organizacji, instytucji zajmujących się edukacją, kulturą, pomocą społeczną, sportem, rekreacją i kreujących inne działania, szczególnie w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą. Najważniejsze zadania to udzielanie osobom i rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy psychospołecznej, dostępu do terapii, udziału w grupach samopomocowych np. AA, prowadzenie programów profilaktycznych w szkołach, działalności informacyjnej i edukacyjnej dla mieszkańców, a także wspieranie działań będących alternatywą wobec zagrożeń uzależnieniami. Według ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, finansowaniu programu mają służyć środki pochodzące z należnych gminie opłat, za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W kolejnym punkcie obrad radni wyrazili zgodę na zawarcie międzygminnego porozumienia z Gminą Wiskitki dotyczącego uruchomienia komunikacji autobusowej na liniach łączących obszar Gminy Teresin z Gminą Wiskitki.

Rada Gminy podjęła także uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne (Karta Dużej Rodziny). Zwolnienie to ustalono w wysokości 10 zł miesięcznie na każdego członka rodziny wielodzietnej. Wśród warunków skorzystania ze zwolnienia z części opłat są m.in. posiadanie ważnej Karty Dużej Rodziny lub Teresińskiej Karty Dużej Rodziny 3+, wypełnianie obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny oraz niezaleganie z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Radni dokonali także zmiany w programie „Teresińska Karta Seniora”. Dotyczy ona wprowadzenia 10 zł zniżki od obowiązujących cen za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny. Warunkiem skorzystania z ulgi jest terminowe uiszczanie należnych opłat wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów oraz przepisów prawa miejscowego. Zwrot przysługującej ulgi osobie posiadającej Teresińską Kartę Seniora należy się w danym roku budżetowym.

 Podczas obrad XXXIII sesji Rady Gminy Teresin ustalono wykaz i plan wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2020. Należą do nich: poszerzenie nawierzchni jezdni ul. Kwiatowej w Teresinie (wydatki majątkowe 124.520,85 zł, ostateczny termin realizacji zadania 30.04.2021 r.), utwardzenie nawierzchni drogi gminnej dz.nr.ew.32 obręb Zielonka (wydatki majątkowe 34.163,25 zł, ostateczny termin realizacji zadania 30.03.2021 r.) oraz rozbudowa w granicach nowego pasa drogowego drogi powiatowej nr 3834W odcinek Szymanów – Skrzelew z przebudową istniejących skrzyżowań z drogami podrzędnymi (wydatki majątkowe 609.060,30 zł, ostateczny termin realizacji zadania 30.06.2021 r.).

Radni ustalili także stawkę jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego jakim jest Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w wysokości 0,08 zł do jednego metra kwadratowego w utrzymaniu zadrzewień i zieleni, w wysokości 0,10 zł do jednego metra kwadratowego w utrzymaniu dróg gminnych, w wysokości 0,50 zł do jednego metra sześciennego wody i w wysokości 0,50 zł do jednego metra sześciennego ścieków. Ogółem dotacja ta wynosi 1 500 000,00 zł.

Podjęto również uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego. Pomoc ta zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Teresin na 2021 rok w wysokości 16 500 zł.

Na zakończenie obrad przewodniczący Rady Gminy Bogdan Linard i wójt Marek Olechowski przedstawili sprawozdania ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym.

UG Teresin

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz