Z absolutorium, ale bez zaufania.

Reklamy

Podczas sesji Rady Gminy Iłów 27 sierpnia wójt Jan Paweł Kraśniewski nie otrzymał wotum zaufania od radnych gminy Iłów za 2019 rok. Jednak w głosowaniu nad absolutorium za wykonanie gminnego budżetu w ubiegłym roku zyskał poparcie radnych tylko jednym głosem. W powiecie sochaczewskim jest jedynym wójtem, któremu radni nie udzielili wotum zaufania i jedynym, któremu nie dali jednogłośnie absolutorium.

Taki rozkład głosów w trakcie głosowań wynika z dość ostrych podziałów politycznych w Radzie Gminy Iłów. Nie było więc zaskoczeniem, że Jan Paweł Kraśniewski – wójt gminy Iłów, nie otrzymał wotum zaufania za 2019 rok od większości radnych. Wynik głosowania wynosił 9 do 6 głosów na niekorzyść wójta. Przekłada się to na podziały w radzie, gdzie wspomniane 9 głosów, to opozycja w stosunku do wójta, a pozostała część rady osoby go wspierające.

Brak wotum zaufania

Na początku obrad zaprezentowany został raport o stanie gminy Iłów, przygotowany przez Katarzynę Michalską – sekretarza gminy. Raporty o stanach gminy są corocznym zobowiązaniem ustawowym dla samorządów i mają na celu podsumowanie bieżących działań włącznie z oceną danych statystycznych, jak i administracyjnych.

Tegoroczny raport o stanie gminy Iłów zawiera analizę zadań własnych samorządu, jak też dane z zakresu historii, podziału administracyjnego, charakterystykę gminy, mieszkańców, a także informacje o Radzie Gminy. W zapisie z 2020 roku przedstawione były projekty realizowane w 2019 roku, wydatki inwestycyjne ze środków własnych, stan mienia, zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka mieszkaniowa, stan dróg oraz dane kryzysowe i wydarzenia kulturalne.

Po prezentacji raportu nastąpiła dyskusja na temat przedstawionych informacji. Głos zabrali głównie radni opozycyjni. W ocenie Przemysława Wasilewskiego – wiceprzewodniczącego rady, tegoroczny raport był lepszy od ubiegłorocznego, ale nadal niekompletny, gdyż brak w nim było wizji rozwoju gminy. Drugi wiceprzewodniczący rady, Dorota Bernat uznała, że dokument ten nie spełnia wymogów formalnych, gdyż powinien to być raport o gminie, a nie z działalności urzędu. Powinien pokazywać plusy i minusy, czyli ocenę tego, co jest postępem a co regresem. Zdaniem radnej zabrakło informacji o organizacjach pozarządowych, a nawet danych o osobach rozliczających podatek dochodowy, co ma wpływ na budżet gminy.

W odpowiedzi sekretarz gminy argumentowała, że raport jest sprawozdaniem z działalności i nie może zawierać wszystkich szczegółowych informacji. Jak zaznaczyła, urząd gminy jest otwarty na sugestie radnych i uwzględni je w kolejnym raporcie. Chętni mogą zapoznać się z raportem o stanie gminy Iłów na gminnej stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. W głosowaniu wójt Jan Kraśniewski nie otrzymał wotum zaufania.

Absolutorium jednym głosem

Przed przegłosowaniem absolutorium dla wójta z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok, Agnieszka Brzeska, skarbnik gminy Iłów, przedstawiła sprawozdanie z jego wykonania. Jednocześnie odczytana została opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, która pozytywnie zaopiniowała zeszłoroczny gminny budżet i jego realizację, jak również zachowanie dyscypliny finansowej. Wójt Gminy Iłów uzyskał absolutorium Rady Gminy Iłów za 2019 rok wynikiem głosowania 8 głosów za, 2 przeciw, 5 wstrzymujących się.

– Od pierwszego dnia objęcia stanowiska wójta wiedziałem, że przyjdzie taki moment nieudzielenia mi wotum zaufania, co oznacza otwartą drogę do referendum. Jednak będę się starał do końca pracować rzetelnie i na pewno nie będę się uchylał od weryfikacji społecznej – stwierdził Jan Kwaśniewski.

Ponadto zapewnił, że w gminie Iłów nie jest nową osobą, gdyż od lat pracuje na tym terenie. Wcześniej, przed objęciem stanowiska wójta, był dyrektorem gimnazjum aż do czasu likwidacji placówki po reformie oświaty.

– Mam pewnie doświadczenie, honor, i myślę, że nie pracujemy w dwóch różnych gminach. Do mnie docierają pozytywne skutki mojej pracy, ale zdaję sobie sprawę z mankamentów. Nie będę podejmował działań na niekorzyść rady, bo to nie leży w moim charakterze, trzymam się pewnej zasady, właśnie odwołując się do zaufania społecznego i podejmując się realizacji oczekiwanych zadań – podkreślił wójt.

W dalszej części sesji przyjęte zostały korekty w bieżącej uchwale budżetowej oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikającej z przesunięć finansowych. Radni ustalili także średnią cenę jednostki paliwa w roku szkolnym 2020/2021. To obowiązek rady wynikający za dopłaty w dowozach uczniów do szkół. Na koniec przyjęta została uchwała w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy Iłów oraz umów z gminami, z którymi zostanie zawarte porozumienie o dowozach.

Bogumiła Nowak

Fot. UG Iłów

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz