XX sesja rady miasta za nami.

Wszystkie uchwały przyjęto, a zdecydowaną większość jednogłośnie. 10 lutego odbyła się XX sesja rady miejskiej w trakcie której m.in. dokonano zmian w budżecie oraz zatwierdzono dwa ważne dokumenty: Program Opieki nad Zabytkami na lata 2021-2025 i Strategię Rozwoju Elektromobilności.

Przed rozpoczęciem obrad minutą ciszy uczczono pamięć radnych, którzy odeszli w ostatnim czasie, tj. Janusza Chodakowskiego (24.12) członka zarządu miasta w latach 1990-1991 i radnego w latach 1990-1994 oraz Witolda Antuszewicza (26.12) radnego dwóch kadencji w latach 2002-2010.

20 głosami „za” dokonano zmian w tegorocznym budżecie. Wprowadzono do niego m.in. 65 tys. zł dotacji od powiatu na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej, która na podstawie porozumienia z ratuszem pełni funkcję biblioteki powiatowej. O prawie 37 tys. zwiększono dotację dla ZKM, gdyż większe niż zakładano będą wpływy z gmin korzystających z usług tego przewoźnika. Autobusy miejskie, na podstawie porozumień, wjeżdżają na teren gmin Kampinos, Sochaczew, Nowa Sucha i Brochów. Koszt obsługi tych linii gminy zwracają miastu (ZKM). O 48,3 tys. zł zwiększono wydatki bieżące monitoringu miejskiego.

ZWiK zadba o fontanny

Rada jednogłośnie powierzyła Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji sprawowanie opieki nad miejską siecią kanalizacji deszczowej oraz dwoma fontannami znajdującymi się na placu Kościuszki i w parku w Chodakowie. W całym 2021 roku ZWiK ma dbać o sprawne działanie deszczówki, czyścić ją, konserwować fontanny, wykonywać drobne remonty tych urządzeń. Na ten cel w budżecie miasta odłożono 100 tys. zł.

Tysiąc nowych klientów

Kolejną uchwałą wyznaczono granice aglomeracji Sochaczew, czyli obszar z jakiego ścieki komunalne są odprowadzane do oczyszczalni. Jak mówił wiceburmistrz Dariusz Dobrowolski, w tej chwili z kanalizacji korzysta 95 proc. mieszkańców, ale w niedalekiej przyszłości ratusz i ZWiK chcą ten wskaźnik podnieść do 98 proc. Oznacza to ułożenie około 7,8 km rur, a dla ZWiK 1035 nowych klientów. Odcinki sieci mają powstawać na tych obszarach, gdzie z jednego kilometra sanitarki skorzysta minimum 120 osób. Obecnie miejska sieć sanitarna ma 178,5 km długości.

Darmo i odpłatnie

Ustalono zasady przyznawania osobom samotnych, obłożnie chorym i niepełnosprawnym usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Określono także odpłatność za te usługi, która będzie zależała od dochodu osoby korzystającej ze wsparcia opiekunów działających na zlecenie Centrum Usług Społecznych (dawny MOPS). Osoby spełniające socjalne kryterium dochodowe będą z usług opiekuńczych korzystały bezpłatnie, rodziny z wyższymi dochodami – w zależności od ich wysokości – pokryją część kosztów. Już wiadomo, że koszt jednej godziny świadczenia tego rodzaju usług to 26 zł. W tej samej uchwale ustalono, w jakich przypadkach mieszkaniec może być częściowo lub w całości zwolniony z opłat.

Z myślą o potomnych

Wszyscy radni zagłosowali „za” przyjęciem Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Sochaczew na lata 2021-2025. Opisuje on m.in. obecny stan zabytków znajdujących się na naszym terenie, zamierzenia samorządu w zakresie ich ochrony, zasób miejskiej ewidencji zabytków, obiekty o największym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego Sochaczewa, wskazuje też źródła finansowania zadań opisanych w programie.

Wniosek uproszczony

Bez uwag zatwierdzono nowy, uproszczony wzór wniosku o przyznanie dodatku energetycznego. Mogą się o niego ubiegać osoby korzystające z dodatku mieszkaniowego i spełniające odpowiednie kryterium dochodowe. Do rodzin w trudnej sytuacji materialnej trafia w tej formie rocznie ok. 50 tys. zł. Rządowa dopłata to obecnie 11,37 zł/miesiąc dla osoby samotnej, 15,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób i 18,96 zł/miesiąc dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób.

Skarga bezzasadna

Radni po raz trzeci uznali za bezzasadną skargę na działania burmistrza złożoną przez jednego z mieszkańców Sochaczewa. Jak stwierdził szef komisji skarg, wniosków i petycji Marcin Cichocki, rada zajmowała się nią już w 2018 i 2019 roku, za każdym razem uznając za nie mającą podstaw, a ponieważ w sprawie nie pojawiły się żadne nowe okoliczności powtórnie komisja rekomenduje podtrzymanie stanowiska wyrażonego już w listopadzie 2018 i lutym 2019 roku. Jednogłośnie radni odmówili także uwzględnienia petycji w sprawie szczepień przeciw covid uznając, że opisane w niej zagadnienia nie mieszczą się w zakresie kompetencji samorządu lokalnego, lecz rządu RP.

Na koniec ustalono plany pracy wszystkich komisji rady miejskiej na 2021 rok.

źródło: UM

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz