Wyniki konsultacji społecznych.

Informacja Zarządu Powiatu w Sochaczewie dotycząca wyników konsultacji społecznych projektu programu współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021

Zgodnie z postanowieniami Uchwały Rady Powiatu w Sochaczewie Nr LIII/198/2010 z dnia 27 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, art. 5 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Uchwały Nr 126/2020 Zarządu Powiatu w Sochaczewie z dnia 23 października 2020 roku poddano konsultacjom społecznym projekt Programu współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021.

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostały w dniach 23 października – 2 listopada 2020 roku w celu poznania opinii na temat ww. projektu organizacji pozarządowych i podmiotów  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z terenu Powiatu Sochaczewskiego.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z formularzem do zgłaszania uwag w ramach prowadzonych konsultacji oraz projekt Programu współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021 zostało upublicznione poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.powiatsochaczew.pl, na stronie bip powiatu oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Starostwa Powiatowego w Sochaczewie.

Przeprowadzone konsultacje społeczne miały formę przekazania uwag i opinii na formularzu. Zainteresowane podmioty otrzymały możliwość przekazania swoich opinii i uwag za pośrednictwem poczty elektronicznej. W ogłoszeniach o konsultacjach wskazano przedmiot konsultacji, termin i formę konsultacji.

W wyznaczonym terminie konsultacji wpłynęły dwa formularze od:

  1. Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego z wnioskiem o dodanie w Rozdziale V, punkt 2 podpunktu o nazwie zadania priorytetowego „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”;
  2. Fundacji Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera z wnioskiem o dodanie w Rozdziale V, punkt 2 podpunktu o nazwie zadania priorytetowego „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Po rozpatrzeniu zgłoszonych wniosków, Zarząd Powiatu w Sochaczewie na posiedzeniu w dniu 6 listopada 2020 roku zdecydował, żeby projekt Programu współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021, pozostawić bez zmian.

Uzasadnienie

  1. Wniosek Porozumienia Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego nie został uwzględniony, gdyż konsultowany Program współpracy Powiatu Sochaczewskiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2021 w zadaniach priorytetowych wskazał kilkanaście kluczowych sfer działań planowanych na 2021 rok. Jednakże biorąc pod uwagę dynamicznie rozwijającą się sytuację epidemiologiczną w kraju wywołaną wirusem SARS -CoV-2, zakres ten z pewnością zostanie zawężony do działań prozdrowotnych. Rozszerzanie w chwili obecnej programu współpracy o kolejne zadania nie znajduje uzasadnienia, gdyż ww. sytuacji koniecznością staje się koncentracja środków na określone działania z zakresu ochrony zdrowia, a w szczególności związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zarząd Powiatowy w Sochaczewie będzie głównie kładł nacisk na działania w zakresie pomocy osobom chorym, starszym oraz niepełnosprawnym, które mają problemy z radzeniem sobie w warunkach panującej epidemii.
  2. Wniosek Fundacji Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera nie został uwzględniony, gdyż zgłoszone zadanie priorytetowe „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” mieści się w zakresie właśnie zaproponowanych przez Zarząd Powiatu zadań priorytetowych, a mianowicie w zadaniach pod nazwą „pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób”, „działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym” oraz „ochrona zdrowia”. Wobec powyższego nie ma potrzeby wprowadzenia tego zadania do programu.

Zarząd Powiatu w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz