Wspólnie o dobro miasta.

Reklamy

Po raz kolejny okazało się, że dobro miasta, a przede wszystkim jego mieszkańców, jest ważniejsze niż polityczne zapatrywania. Także podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej wszystkie uchwały, nad którymi dyskutowali radni, zostały poparte zarówno przez koalicje rządzącą jak i opozycje.

Przed rozpoczęciem obrad minutą ciszy uczczono pamięć radnych, którzy odeszli w ostatnim czasie: Janusza Chodakowskiego – członka zarządu miasta w latach 1990-1991 i radnego w latach 1990-1994 oraz Witolda Antuszewicza – radnego dwóch kadencji w latach 2002-2010.
Po raz kolejny okazało się, że radni mogą współpracować ponad podziałami, było to widać już podczas pierwszego głosowania, dotyczącego uchwały wprowadzającej zmiany w tegorocznym budżecie Sochaczewa. Poparło je 20 radnych. Radni wprowadzili do tegorocznego budżetu m.in. 65 tys. zł dotacji od powiatu na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej, która na podstawie porozumienia z ratuszem pełni funkcję biblioteki powiatowej. O prawie 37 tys. zwiększono dotację dla ZKM, gdyż większe niż zakładano będą wpływy z gmin korzystających z usług tego przewoźnika. Autobusy miejskie, na podstawie porozumień, wjeżdżają na teren gmin Kampinos, Sochaczew, Nowa Sucha i Brochów. Koszt obsługi tych linii gminy zwracają miastu a dokładnie ZKM. O 48,3 tys. zł zwiększono wydatki bieżące monitoringu miejskiego.

ZWiK zadba o fontanny

Rada jednogłośnie powierzyła również Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji sprawowanie opieki nad miejską siecią kanalizacji deszczowej oraz dwoma fontannami znajdującymi się na placu Kościuszki i w parku w Chodakowie. W całym 2021 roku ZWiK ma dbać o sprawne działanie deszczówki, czyścić ją, konserwować fontanny, wykonywać drobne remonty tych urządzeń. Na ten cel w budżecie miasta odłożono 100 tys. zł.
Kolejną uchwałą wyznaczono granice aglomeracji Sochaczew, czyli obszar z jakiego ścieki komunalne są odprowadzane do oczyszczalni. Jak mówił Dariusz Dobrowolski, zastępca burmistrza, w tej chwili z kanalizacji korzysta 95 procent mieszkańców, ale w niedalekiej przyszłości Urząd Miejski i ZWiK chcą ten wskaźnik podnieść do 98 procent Oznacza to ułożenie około 7,8 km rur, a dla ZWiK 1035 nowych klientów. Odcinki sieci mają powstawać na tych obszarach, gdzie z jednego kilometra sanitarki skorzysta minimum 120 osób. Obecnie miejska sieć sanitarna ma 178,5 km długości.

Darmo i odpłatnie

Podczas sesji ustalono także zasady przyznawania osobom samotnych, obłożnie chorym i niepełnosprawnym usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. Określono także odpłatność za te usługi, która będzie zależała od dochodu osoby korzystającej ze wsparcia opiekunów działających na zlecenie Centrum Usług Społecznych (dawny MOPS). Osoby spełniające socjalne kryterium dochodowe będą z usług opiekuńczych korzystały bezpłatnie, rodziny z wyższymi dochodami – w zależności od ich wysokości – pokryją część kosztów. Już wiadomo, że koszt jednej godziny świadczenia tego rodzaju usług to 26 zł. W tej samej uchwale ustalono, w jakich przypadkach mieszkaniec może być częściowo lub w całości zwolniony z opłat.
Wszyscy radni zagłosowali „za” przyjęciem Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Sochaczew na lata 2021-2025. Opisuje on m.in. obecny stan zabytków znajdujących się na naszym terenie, zamierzenia samorządu w zakresie ich ochrony, zasób miejskiej ewidencji zabytków, obiekty o największym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego Sochaczewa, wskazuje też źródła finansowania zadań opisanych w programie.

Wniosek uproszczony

Bez uwag zatwierdzono nowy, uproszczony wzór wniosku o przyznanie dodatku energetycznego. Mogą się o niego ubiegać osoby korzystające z dodatku mieszkaniowego i spełniające odpowiednie kryterium dochodowe. Do rodzin w trudnej sytuacji materialnej trafia w tej formie rocznie ok. 50 tys. zł. Rządowa dopłata to obecnie 11,37 zł/miesiąc dla osoby samotnej, 15,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób i 18,96 zł/miesiąc dla gospodarstwa składającego się z co najmniej 5 osób.
Radni po raz trzeci uznali za bezzasadną skargę na działania burmistrza złożoną przez jednego z mieszkańców Sochaczewa. Jak stwierdził szef komisji skarg, wniosków i petycji Marcin Cichocki, rada zajmowała się nią już w 2018 i 2019 roku, za każdym razem uznając za niemającą podstaw, a ponieważ w sprawie nie pojawiły się żadne nowe okoliczności, powtórnie komisja rekomenduje podtrzymanie stanowiska wyrażonego już w listopadzie 2018 i lutym 2019 roku.
Rada jednogłośnie odmówiła także uwzględnienia petycji w sprawie szczepień przeciw covid, uznając, że opisane w niej zagadnienia nie mieszczą się w zakresie kompetencji samorządu lokalnego, lecz rządu RP.
Na koniec ustalono plany pracy wszystkich komisji rady miejskiej na 2021 rok.

UM Sochaczew/jes

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz