Weź udział w debacie nad raportem.

Na podstawie art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990r. (t.j. Dz. U. z 2020r., poz.713) Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej w Sochaczewie raport o stanie Miasta.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Miasta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady miejskiej i budżetu obywatelskiego. Rada Miejska rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia  absolutorium burmistrzowi. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie Miasta przeprowadza się debatę.

Raport o stanie miasta za 2019 rok

Debata nad Raportem o stanie Miasta Sochaczew odbędzie się na sesji Rady Miejskiej w Sochaczewie w dniu 17 czerwca 2020 roku o godz. 11.00

W debacie nad raportem o stanie Miasta mieszkańcy Sochaczewa mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Miasta składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób.
Wzór zgłoszenia zamiaru  zabrania głosu w debacie nad Raportem o stanie Miasta Sochaczew za 2019 rok.

Karta zgłoszenia do debaty

Zgłoszenia składa się w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, przy ul. 1 Maja 16, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie Miasta tj. do 16 czerwca 2020r.  godz. 16:00.

W związku z tym, że sesja, na której będzie odbywała się debata zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w trybie zdalnym) prosimy o podanie do zgłoszenia adresu e-mail. W przypadku braku możliwości zorganizowania we własnym zakresie zdalnego uczestnictwa w debacie, będzie możliwość wzięcia w niej udziału przy  stanowisku komputerowym zlokalizowanym w siedzibie Urzędu Miejskiego. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

źródło: UM

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz