Ukaranie grzywną.

Jestem stroną w postępowaniu przed urzędem gminy. Nie mam już siły na składanie w sprawie wyjaśnień. Nie mam na to czasu. Czy jeżeli odmówię stawienia się w urzędzie na przesłuchanie, to gmina może nałożyć na mnie grzywnę. Kolegę ostatnio ukarali i obawiam się, że mnie może spotkać to samo.
Wiesław D.
W postępowaniu, które toczy się w oparciu o przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli po wyczerpaniu środków dowodowych lub z powodu ich braku pozostały niewyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, organ administracji publicznej dla ich wyjaśnienia może przesłuchać stronę.
Do przesłuchania stron stosuje się przepisy dotyczące świadków, z wyłączeniem przepisów o środkach przymusu. Oznacza to, że w przypadku niestawienia się strony pomimo prawidłowego wezwania, organ nie może nałożyć na stronę grzywny.
Pański kolega być może został wezwany przez organ w charakterze świadka a nie strony i z tego powodu został wobec niego zastosowany środek przymusu. Pamiętać bowiem należy, że kto, będąc obowiązany do osobistego stawienia się, mimo prawidłowego wezwania nie stawił się bez uzasadnionej przyczyny jako świadek lub biegły, albo bezzasadnie odmówił złożenia zeznania, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin, albo udziału w innej czynności urzędowej, może być ukarany przez organ przeprowadzający dowód grzywną do 50 zł, a w razie ponownego niezastosowania się do wezwania – grzywną do 200 zł.
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 30, poz. 168).
Kalina Kisiel-Bartoszewicz
prawnik
Kancelaria Prawna Leximus, Francuska 26 lok. 11
Warszawa, kom.500-020-048

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz