Trwa Kalejdoskop Wiedzy.

BROCHÓW Na terenie gminy Brochów z początkiem roku szkolnego ruszył Projekt „Kalejdoskop wiedzy w szkołach Podstawowych w Lasocinie i Śladowie. Realizowany jest on w partnerstwie gminy Brochów z firmą Edutainment.

Cały projekt zaplanowany jest na dwa lata. Rozpoczął się we wrześniu 2020 roku, a finał zadania przewidziany jest na lipiec 2022 roku. Wartość projektu to prawie 398 tysięcy złotych. Gmina partycypuje tylko w części kosztów, dokładając ze swego budżetu 21 509 złotych. Dofinansowanie unijne w Kalejdoskop Wiedzy to 318 163 złote.

Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych uczniów i właściwych umiejętności, by odnaleźli się na rynku pracy. Jednocześnie podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Ma to być osiągnięte poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie nauki szkolnej i podczas wakacji. Tym cyklem zajęć ma być objętych 80 uczniów. Dodatkowo rozwijane będą kompetencje u 5 nauczycieli wspomnianych szkół. Dodatkowo szkoły w Lasocinie i Śladowie doposażone zostaną w sprzęt, pomoce dydaktyczne oraz w sprzęt dla pracowni szkolnych.

Przewidywane zajęcia dodatkowe będą z matematyki, laboratorium przyrodniczego, języka angielskiego i laboratorium kodowania. Ponadto będzie rozwijana przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych. W projekcie przewidziane są wycieczki edukacyjne – do Centrum Nauki Kopernik, Ogrodu Botanicznego w Powsinie, Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świerku oraz do ZOO. Uczniowie będą tworzyć własne pokazy naukowe pod okiem nauczycieli i rozwijać umiejętności kodowania. W okresie wolnym od nauki przewidziane są półkolonie z robotyki oraz z Laboratorium Naukowego. Z kolei szkolenie nauczycieli prowadzone będzie metodą eksperymentu. Zajęcia już ruszyły i cieszą się sporym zainteresowaniem.

– Kalejdoskop Wiedzy, to bardzo dobry pomysł unijny na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży szkolnej z mniejszych środowisk, gdzie nie ma tak szerokiego dostępu do placówek naukowych, jak w dużych miastach i aglomeracjach. Możliwość zdobycia odpowiedniej wiedzy i kompetencji, by uczniowie mogli dalej kształcić się w placówkach o najwyższej renomie nie tylko w naszym kraju. Ten program, to inwestowanie w przyszłość naszych dzieci i przyszłość naszej gminy. A to dla mnie najważniejsze jako wójta, by gmina z roku na rok rozwijała się coraz lepiej i miała jak najlepiej wyedukowanych mieszkańców – wspomniał Piotr Szymański, wójt gminy Brochów w czasie sesji absolutoryjnej.

oprac. BN

Fot. Pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz