Szukają kandydatów na rachmistrzów.

fot.pixabay
Reklamy

Raz na 10 lat przeprowadzany jest Powszechny Spis Rolny. W tym roku, zgodnie z unijnymi zaleceniami, przypada konieczność dokonania spisu. Odbędzie się on również w powiecie sochaczewskim. Na razie szukani są kandydaci na rachmistrzów spisowych.

W Polsce Powszechny Spis Rolny odbywać się będzie od 1 września do 30 listopada z określeniem stanu na dzień 1 czerwca 2020 roku. Obecnie we wszystkich gminach ogłoszony jest nabór na rachmistrzów terenowych, czyli osób, które bezpośrednio będą przeprowadzać ten spis. Nabór kandydatów na rachmistrzów odbywa się w okresie od 15 czerwca do 8 lipca.

Rachmistrzem terenowym może zostać tylko osoba pełnoletnia, zamieszkała na terenie danej gminy i posiadająca co najmniej średnie wykształcenie. Rachmistrzem może być też na stałe zamieszkały na terenie gminy cudzoziemiec, o ile dobrze zna język polski. I rzecz najważniejsza, nie może to być osoba skazana za umyślne przestępstwo, w tym przestępstwo skarbowe.

Kandydat na rachmistrza terenowego składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej. Zawiera ono klauzulę, w której poświadcza, że jest świadomy tego, że jeśli poda fałszywe dane, będzie za to odpowiadać karnie. Zgłoszenia można składać bezpośrednio na stronie internetowej: https://rolny.spis.gov.pl/ lub w urzędach gminy na terenie naszego powiatu. Osoby wykonujące prace spisowe, są zobowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Rachmistrz niekoniecznie musi dysponować własnym sprzętem komputerowym. Gminy w okresie spisu udostępniają rachmistrzom sprzęt gminny do wykonania pracy spisowej. Spis rolny zostanie przeprowadzony w gospodarstwach indywidualnych, u osób prawnych oraz innych organizacjach rolnych.

Choć nie ma rygoru podawania ścisłych danych, to wszyscy zobowiązani są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi w formie samopisu internetowego, wywiadu telefonicznego lub bezpośrednio w trakcie rozmowy z rachmistrzem spisowym. W spisie wypełniane są specjalne ankiety. Na razie trudno ocenić, ilu rachmistrzów w poszczególnych gminach powiatu sochaczewskiego będzie pracować. Cały czas trwa nabór chętnych. Potem rozpocznie się weryfikacja zgłoszeń i szkolenia. Każdy z chętnych musi pozytywnie zaliczyć egzamin kwalifikacyjny przed przystąpieniem do pracy.

BN

fot.pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz