Raport o pomocy społecznej.

Reklamy

TERESIN  Radni gminy Teresin zapoznali się z oceną zasobów pomocy społecznej dla gminy Teresin za 2019 rok. Została ona przygotowana na podstawie danych zebranych przez Ośrodek Pomocy Społecznej za pośrednictwem systemu Centralnej Aplikacji Statystycznej MRPiPS.

Sporządzona ocena jest dla gminy ważnym źródłem wiedzy na temat zasobów i deficytów społeczności lokalnej w zakresie spraw społecznych. To również dokument, który pomaga samorządowi w planowaniu budżetu na pomoc społeczną na kolejne lata oraz w przygotowaniu i wytyczaniu kierunków dalszego rozwoju działań pomocowych, aktywizujących oraz usług społecznych – mówił prezentujący dokument Daniel Klemczak z teresińskiego GOPS. Trzeba podkreślić, że dane z oceny umożliwiają analizowanie i monitorowanie występowania problemów społecznych oraz planowanie działań aktywizujących jednostki samorządu terytorialnego w obszarze usług społecznych.

Przypomnijmy, że w myśl ustawy o pomocy społecznej gmina zobowiązana jest do sporządzenia corocznie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społeczno-demograficznej, która w szczególności winna obejmować: infrastrukturę, kadrę, organizacje pozarządowe, nakłady finansowe ponoszone na zadania pomocy społecznej oraz informacje o osobach i rodzinach korzystających z pomocy społecznej. Przedstawiona radnym analiza odzwierciedla tego typu sytuację w gminie Teresin. Zaprezentowane są w niej szczegółowe dane o: sytuacji demograficznej, rynku pracy, infrastrukturze społecznej, korzystających z pomocy i wsparcia, świadczeniach pomocy społecznej, zasobach instytucjonalnych pomocy i wsparcia, kadrze pomocy społecznej, środkach finansowych na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, aktywności projektowo-konkursowej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, współpracy z organizacjami pozarządowymi w obszarze pomocy i wsparcia gminy Teresin.

Z dokumentu wynika m.in. że według stanu na 30 czerwca ubiegłego roku liczba ludności gminy Teresin wyniosła 11 501 osób, z czego 50,8 procenta stanowiły kobiety, a 49,2  procenta mężczyźni. Liczba ludności stanowi tu 13, procenta ludności powiatu, 0,2 procenta ludności województwa. Na koniec ubiegłego roku liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w gminie Teresin wynosiła 144, w tym 57 procent stanowiły kobiety, 43 procent mężczyźni. W zasobach infrastruktury społecznej gminy znajduje się 1 żłobek dysponujący 60 miejscami, 7 przedszkoli wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach, dysponujących 450 miejscami, 5 świetlic i klubów dla dzieci i młodzieży. Pomoc i wsparcie w gminie Teresin z pomocy społecznej w 2019 roku uzyskało 314 osób (2,7 procenta mieszkańców). Środki finansowe wydatkowane w gminie na zadania z zakresu polityki społecznej kreowały się w 2019 roku na poziomie 16 mln 141 tys. 183 zł i w stosunku do roku poprzedniego nastąpił tu wzrost o ponad 3,3 mln zł. (szerzej o realizacji zadań pisaliśmy w jednym z poprzednich numerów Expressu).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, którego w roku oceny kadra liczyła 15 osób, zorganizował w ramach wzajemnej współpracy wraz z instytucjami działającymi w gminie na rzecz dzieci i rodzin szereg imprez mających na celu upowszechnienie wiedzy m.in. o możliwości uzyskania wsparcia. Ponadto GOPS uczestniczył w projekcie „Przyjaciele osób starszych”. Obszarem realizacji było sześć gmin wiejskich: Jaktorów, Pniewy, Radziejowice, Puszcza Mariańska, Teresin, Wiskitki. Ideą projektu było stworzenie grupy wolontariuszy w wieku 55+ rekrutowanych z aktywnych seniorów zrzeszonych w klubach i stowarzyszeniach senioralnych, którzy w sposób systematyczny odwiedzali wskazane przez OPS-y osoby samotne i poprzez rozmowę, wspólne spacery lub inne działania aktywizowali te osoby do kontaktów społecznych. Działań realizowanych przez teresiński GOPS było w ubiegłym roku bardzo dużo, nie sposób ich tu wymienić i opisać. O wielu z nich już pisaliśmy.

W bieżącym roku zamierzamy kontynuować zadania, monitorując ich rezultaty, podejmować próby rozwiązania pojawiających się nowych problemów społecznych, wynikających ze zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej, dostosowując te rozwiązania do zmian w obszarze polityki społecznej – poinformował Daniel Klemczak z teresińskiego GOPS.

Marcin Odolczyk

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz