Radni poparli wójta.

Piętnastoma głosami „za” Rada Gminy Teresin zdecydowała o absolutorium dla wójta Marka Olechowskiego. Podczas ubiegłotygodniowej (26.02) sesji radni podjęli szereg uchwał, ale ta najważniejsza dotyczyła oceny końcowej dla wywiązania się wójta z realizacji budżetu gminy za 2019 rok.

Głosowanie nad absolutorium poprzedziło zatwierdzenie przez Radę sprawozdania finansowego za ubiegły rok.

Ocenili wykonanie budżetu

Aprobata dla działań wójta stanowi jedną z najważniejszych uchwał, jaką podejmuje Rada Gminy w ciągu roku budżetowego. Jej główną istotą jest ocena działalności wójta, dokonana przez samorządowców i ustalająca, czy sposób gromadzenia dochodów oraz realizacji wydatków za okres roku budżetowego był zgodny z planem budżetowym.

Procedurę absolutorium regulują przepisy ustawy o samorządzie gminnym. Zgodnie z nimi szczególną funkcję kontrolną Rady Gminy sprawuje komisja rewizyjna. To właśnie ta komisja opiniuje sprawozdanie z wykonania budżetu przedstawione przez wójta. Następnie występuje do przewodniczącego Rady Gminy w temacie absolutorium i sprawozdania z wykonania budżetu.

Przewodniczący Rady Gminy Bogdan Linard zwrócił się o opinię w tej sprawie do Regionalnej Izby Obrachunkowej. Opinia RIO stanowi dla komisji rewizyjnej ważny materiał do wykorzystania przy ocenie realizacji budżetu i stawianiu Radzie Gminy wniosku w sprawie absolutorium dla wójta.

Sto lat dla wójta

Analizując sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Teresin za 2019 rok warto zaznaczyć, że budżet gminy po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów w wysokości 65 421 156,36 zł, a wydatków w wysokości 66 350 164,36 zł. Ostatecznie dochody wykonano w wysokości 63 776 435,04 zł, co stanowi 97,49 procenta planu.

Jeśli chodzi o wydatki, to zrealizowano ich łącznie na kwotę 63 994 720,37 zł, co stanowi 96,45 procenta zakładanych kosztów.

Fundusz sołecki został wykonany na poziomie 97 procent, a inwestycje w 99,57 procenta. Nadmieńmy, że sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za wspomniany okres uzyskało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku.

Nie mogę powiedzieć, że byłem zaskoczony. Jeśli budżet się zgadza, jest wcześniej pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową, to głosowanie nad absolutorium powinno być formalnością. Zaskoczyli mnie jednak odśpiewanym „Sto lat”. Przyjmuję, że to ma być „Sto lat” nie tyle dla mnie, co dla naszej gminy. Absolutorium i wotum zaufania to dla mnie wielka satysfakcja. Tak pozytywne podsumowanie mojej pracy sprawia mi radość, napełnia energią do następnych działań. To nie tylko moja zasługa. To efekt wytężonej pracy pana przewodniczącego i całej Rady Gminy –powiedział tuż po podjęciu decyzji o absolutorium wójt Marek Olechowski.

Marcin Odolczyk

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz