PSZOK już działa.

Zapowiadany Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych rozpoczął swoją działalność w sobotę 6 czerwca i będzie czynny w każdą sobotę w godzinach 9 – 15 (za wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy) 

Wiele osób już tego pierwszego dnia przywiozło tony zużytego sprzętu elektronicznego, starych mebli, opon, opadów budowlanych i innych. PSZOK wzbudził ogromne zainteresowanie Mieszkańców ale nie tylko.

Do PSZOK odpady bezpłatnie mogą oddać tylko Mieszkańcy Sochaczewa.

PSZOK nie przyjmuje odpadów z działalności gospodarczej, tutaj zastosowanie mają inne przepisy w zakresie gospodarki odpadami.

Zasady działania PSZOK określa Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Mieszkańców Miasta Sochaczew z którym szczegółowo można zapoznać się również na stronach ZWiK.

Niezbędnym dokumentem na postawie, którego można dostarczyć odpady do PSZOK jest potwierdzenie wniesienia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Sochaczew tj. potwierdzenie przelewu, potwierdzenie wpłaty kasowej; w przypadku osób mieszkających w blokach, jeżeli za odpady ponoszona jest opłata w czynszu – potwierdzenie opłaty czynszu wraz z rozliczeniem czynszu.

UWAGA !!!

Odpady przyjmowane do PSZOK muszą być posegregowane i niezanieczyszczone innymi odpadami np. papier osobno, tektura osobno, budowalne osobno itd.

Odpady, które nie będą posegregowane nie będą przyjmowane do PSZOK.

PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów w następujących ilościach z jednej nieruchomości [kg/szt. na rok]:

papier – 50 kg, tworzywa sztuczne – 30 kg, szkło – 30 kg, odpady wielomateriałowe – 5 kg, odpady niebezpieczne – przeterminowane leki, igły, strzykawki, paski do badania poziomu cukru we krwi – 0,5 kg, chemikalia –  5 kg, zużyte baterie i akumulatory – 10 kg, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 100 kg, meble i inne odpady wielkogabarytowe – 200 kg, zużyte opony – 8 sztuk, w tym maksymalnie 4 opony z samochodu osobowego,  odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów – 250 kg

 Jakich odpadów PSZOK  nie przyjmie?

zmieszanych odpadów komunalnych, bioodpadów, materiałów zawierających azbest lub smołę, uszkodzonych odpadów w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania, szyb samochodowych, szkła zbrojonego i hartowanego, części samochodowych i pojazdów wycofanych z eksploatacji, opon z samochodów dostawczych, ciężarowych i maszyn rolniczych, styropianu budowlanego, odpadów nieoznaczonych bez możliwości wiarygodnej ich identyfikacji, odpadów, których nie można zidentyfikować, takich, które nie powstały w gospodarstwach domowych

PSZOK nie przyjmuje odpadów z działalności gospodarczej – tu obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.

Zasady przyjmowania odpadów:

PSZOK przyjmuje odpady od Mieszkańców Miasta Sochaczew, którzy uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Miasta Sochaczew (będący w ewidencji systemu gospodarki odpadami Miasta Sochaczew).  

Odpady będą odbierane od Mieszkańców po okazaniu dokumentu potwierdzającego wniesienie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za ostatni okres rozliczeniowy.  

Odpady przywożone są do PSZOK przez Mieszańców na własny koszt.

Odpady komunalne należy dostarczyć do PSZOK posegregowane i niezanieczyszczone innymi odpadami.

PSZOK przyjmuje nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych na terenie Miasta Sochaczew, będących w ewidencji systemu gospodarki odpadami Miasta Sochaczewa.  

Odpady w PSZOK gromadzone są selektywnie, w specjalnie do tego celu przeznaczonych, odpowiednio oznakowanych kontenerach i pojemnikach, bądź w wyznaczonych miejscach.

Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu, zasad BHP i ppoż. oraz poleceń pracownika obsługi PSZOK.

Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych opakowaniach oraz posiadać informację, która umożliwi identyfikację odpadu.

Pracownik obsługujący PSZOK dokonuje ważenia odpadów komunalnych i identyfikacji ich rodzaju.

Pracownik wskazuje miejsce ich rozładunku.

Dostarczone odpady rozładowuje osoba przywożąca odpady do PSZOK i wrzuca do pojemnika, który wskaże obsługa PSZOK.

 Kiedy PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów?

Prowadzący PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu niezgodnego z listą przyjmowanych odpadów.

Obsługujący PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa lub mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu.

Prowadzący PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli osoba przywożąca odpady odmówi czynności określonych w pkt. § 2 ust. 3 Regulaminu PSZOK.

Prowadzący PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli osoba przywożąca nie chce wyjąć przywiezionych odpadów z pojazdu.

 Zasady bezpieczeństwa na terenie PSZOK:

Oddający odpady do PSZOK może poruszać się tylko po wykazanych częściach obiektu zgodnie z oznakowaniem.

W przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana do ich natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z przepisami prawa.

Każdy korzystający z PSZOK zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu.

Odpady do PSZOK mogą być dostarczone samochodami osobowymi, osobowymi z przyczepami, ciężarowymi o masie całkowitej do 3,5 Mg.

Osoby korzystające z PSZOK są zobowiązane do przestrzegania zasad BHP.

Na terenie PSZOK obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i używania otwartego ognia.

Wjazd pojazdem na teren PSZOK następuje w momencie otrzymania zgody obsługi PSZOK.

Kierowca pojazdu jest zobowiązany do zabezpieczenia go przed samowolnym przemieszczeniem.

Na czas rozładunku pojazdu silnik w pojeździe musi być unieruchomiony.

Zarządzający PSZOK nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane:

niewłaściwym rozładunkiem odpadów, w tym rozładunkiem odpadów niewłaściwie zabezpieczonych, zabrudzeniem lub zniszczeniem odzieży w trakcie rozładunku odpadów, uszkodzeniem pojazdu dostawcy przez pojazd lub postępowanie innego dostawcy.

 Więcej informacji na temat pracy PSZOK można uzyskać na terenie PSZOK przy Al. 600-lecia 69, pod numerem telefonu (46) 862-82-30 lub 604-627-567, na stronach internetowych: www.zwik.sochaczew.pl, www.sochaczew.pl, w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miejskiego w Sochaczewie  ul. 1 Maja 16, tel.: (46) 86222235 wew. 410, 411, 412 lub e-mail: SmieciPoNowemu@sochaczew.pl

ZWiK – Sochaczew

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz