Przedawnienie ubezpieczenia.

Moja mama zmarła w 2015 roku. Chciałabym założyć sprawę przeciwko ubezpieczycielowi, bo nie dostałam odszkodowania za śmierć mamy. Nie wiem tylko, czy roszczenie nie przedawniło się. Proszę o odpowiedź, do kiedy mogę wystąpić do sądu?
Kamila Z.
Ponieważ w swoim pytaniu nie wskazuje Pani żadnych dat, odpowiedź na Pani pytanie pozostanie na pewnym poziomie ogólności. Stosownie do obowiązujących przepisów, roszczenia z umowy ubezpieczenia przedawniają się z upływem lat trzech. Natomiast bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.
Ponieważ Pani roszczenie wobec ubezpieczyciela dotyczy odszkodowania za śmierć osoby ubezpieczonej, datą od której należy liczyć bieg trzyletniego terminu jest data śmierci Pani matki. Co do zasady, bieg terminów przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju, albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia, albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia, a także przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje oraz przez wszczęcie mediacji.
Należy zwrócić jednak uwagę na przepisy szczególne dotyczące umów ubezpieczenia. Stanowią one, że bieg przedawnienia roszczenia o świadczenie do ubezpieczyciela przerywa się także przez zgłoszenie ubezpieczycielowi tego roszczenia lub przez zgłoszenie zdarzenia objętego ubezpieczeniem. Bieg przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia, w którym zgłaszający roszczenie lub zdarzenie otrzymał na piśmie oświadczenie ubezpieczyciela o przyznaniu lub odmowie świadczenia.
Podstawa Prawna: Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) i in.

Kalina Kisiel-Bartoszewicz

radca prawny 

500-020-048

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz