Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023.

System pieczy zastępczej w Polsce stanowi zbiór spójnych działań osób i instytucji mających na celu zapewnienie właściwej opieki i wychowania dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej. Regulacje prawne w kwestiach dotyczących wspierania rodziny oraz organizacji systemu pieczy zastępczej zawiera ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Dzieli ona wyraźnie kompetencje dotyczące rodzin między samorządy. Obowiązek wspierania tych, które przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej, należy do zadań własnych powiatu. W powiecie sochaczewskim wykonywany jest on za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Wykonując zobowiązania ustawy w tym zakresie Rada Powiatu w Sochaczewie, podczas sesji w środę, 31 marca przyjęła do realizacji, opracowany przez PCPR 3-letni Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej.

Przypomnijmy, iż piecza zastępcza na terenie powiatu sochaczewskiego sprawowana jest w formie rodzinnej, jak i instytucjonalnej. Według stanu na 31 grudnia 2020 r. na terenie naszego powiatu zastępczą formą opieki i wychowania objętych było 94 dzieci. W rodzinnej pieczy zastępczej przebywało 64 dzieci, zaś w instytucjonalnej 30. Najczęstszymi przyczynami były: niewydolność wychowawcza rodziców, zaniedbywanie obowiązku sprawowania pieczy nad dzieckiem, nadużywanie alkoholu przez rodziców, niezaradność życiowa. Zgodnie z orzeczeniami sądu najczęściej do pieczy zastępczej trafiały dzieci, których rodzice zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej lub władza ta została im ograniczona.

Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023 jest kontynuacją działań podjętych w dotychczas obowiązującym, realizowanym w latach 2018-2020. Obecny Program został przygotowany w oparciu o ocenę dotychczasowych działań z tego zakresu w powiecie sochaczewskim a także diagnozę sytuacji pieczy zastępczej funkcjonującej na naszym terenie oraz o aktualne potrzeby wynikające z konieczności umieszczania dzieci poza rodzinami biologicznymi. Program ten służy usystematyzowaniu i ukierunkowaniu działań, ustaleniu priorytetów i zakresu prowadzonej działalności na rzecz rozwoju pieczy zastępczej oraz pozyskania środków na ich realizację. Jego głównym celem jest zapewnienie dzieciom i rodzinom warunków rozwoju oraz pomocy w sytuacjach trudnych poprzez utworzenie systemu wspierania rodziny oraz rozwój i dostosowanie do standardów systemu pieczy zastępczej.

Realizacja przyjętych w Programie celów zapewni każdemu dziecku opiekę w sytuacji kryzysowej – adekwatnie do jego indywidualnych potrzeb. Wzmocni rozwój placówek opiekuńczo-wychowawczych, spełniających wymagane przepisami standardy, zapewni wsparcie w procesie usamodzielniania się dzieci oraz wzmocni jakość pracy osób pracujących w pieczy zastępczej z dziećmi poprzez zapewnienie im m. in. specjalistycznych szkoleń.

W kilkuletniej perspektywie realizacja przyjętego Programu powinna doprowadzić do stworzenia sprawnie funkcjonującego systemu wsparcia rodziny i dziecka oraz systemu pieczy zastępczej zgodnego z ustawowymi standardami opieki i wychowania.

Starostwo Powiatowe w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz