Pomogą dzieciom rolników.

Fot. Pixabay

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie prowadzi nabór wniosków o przyznanie pomocy na dofinansowanie kosztów zakupu komputera stacjonarnego lub laptopa wraz z oprogramowaniem dla dzieci z rodzin rolniczych. Takie wnioski można składać do 30 grudnia. Wysokość pomocy wynosi 1500 złotych na rodzinę.

 – Na pewno zdecyduję się taki wniosek złożyć, o ile jako rodzina będziemy spełniać warunki skorzystania z dofinansowania. Sądzę, że mieścimy się w wymaganych limitach – mówi pani Barbara, mieszkanka gminy Sochaczew.

Prowadzi wraz z mężem niewielkie gospodarstwo rolne i mają trójkę dzieci. Ten rok był dla nich wyjątkowo nieudany i przyniósł w gospodarstwie straty. Wiosenne przymrozki oraz nawałnica zniszczyły część plonów. Do tego koszty związane z pandemią też się odbiły na zyskach, które ledwo pokryły nakłady.

Uzyskają wsparcie

Z pomocy Agencji może skorzystać bardzo wiele rodzin. Tyle tylko, że czas składania wniosków jest niezwykle krótki, bo jedynie do końca roku i to w dodatku w okresie świątecznym, kiedy może być problem ze skompletowaniem dokumentów.

Wymogiem podstawowym jest to, żeby co najmniej jedno z rodziców lub opiekunów dzieci prowadziło gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym. Gospodarstwo musi mieć nadany numer identyfikacyjny w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. W rodzinie musi być też minimum dwoje dzieci w wieku do 18 lat, uczących się w tym roku szkolnym w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej.

Dodatkowo są także ustalone limity dochodów odnoszące się do ubiegłego roku. W sumie dochód z gospodarstwa rolnego obliczany jest jako iloczyn liczby hektarów przeliczeniowych na podstawie decyzji ustalającej wymiar podatku rolnego na 2019 rok i kwoty 3244 złotych. Do tego doliczany jest dochód netto obliczonego na podstawie zeznania podatkowego za ubiegły rok, jako różnica między kwotą stanowiącą podstawę do obliczenia podatku, a kwotą obliczonego podatku (z umowy o pracę, członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej zajmującej się produkcją rolną, lub z działów specjalnych produkcji rolnej), jak też dochodu netto ustalanego na podstawie oświadczenia rodziców (dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej). Łączny dochód w rodzinie nie można przekroczyć 1200 złotych miesięcznie na członka rodziny.

Jest też ważne to, czy rodzina nie otrzymała w ostatnich trzech latach poprzedzających dzień złożenia wniosku, komputera stacjonarnego lub laptopa zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, czy nawet zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. Jeśli dostała, to nie może starać się o wsparcie.

Pomoc przyznawana jest jednemu z rodziców lub opiekunów na jego wniosek złożony na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej.

Ważny termin

 Za datę złożenia wniosku uważa się datę wpływu prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku do biura powiatowego Agencji. Wniosek ten można składać drogą internetową za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłać rejestrowaną przesyłką pocztową. Można także dostarczyć go do specjalnej wrzutni ustawionej w placówkach terenowych Agencji lub złożyć osobiście, o ile w danej jednostce istnieje taka możliwość. Ta opcja jest najpewniejsza, jeśli niezbyt dobrze potrafi się obsłużyć platformę internetową, gdyż jest gwarancja, że wniosek dotrze przed 30 grudnia. Jeśli wnioskodawca chce otrzymać potwierdzenie, to należy dołączyć do wniosku dane kontaktowe z mailem bądź numerem telefonu komórkowego.

Do wniosku o przyznanie pomocy trzeba dołączyć kopie decyzji ustalających wymiar podatku rolnego i zeznań podatkowych za 2019 rok, a także skan faktury potwierdzającej zakup komputera stacjonarnego lub laptopa wraz oprogramowaniem – w przypadku nabycia go przed dniem złożenia wniosku, ale nie wcześniej niż od 10 grudnia tego roku.

Kto dostanie kasę

O przyznaniu pomocy decyduje kierownik powiatowego biura Agencji. Potem trzeba będzie się rozliczyć z tego wsparcia poprzez złożenie do 15 kwietnia 2021 roku faktury potwierdzającej dokonanie zakupu komputera. Dokument ma zostać dostarczony do biura powiatowego Agencji, gdzie wydano decyzję o przyznaniu pomocy. Rozliczenie będzie mogło nastąpić na podstawie faktur potwierdzających dokonanie zakupów dokonanych w terminie od dnia 10 grudnia 2020 roku do dnia 31 marca 2021 roku.

Jeśli koszty zakupu komputera lub laptopa będą niższe niż kwota otrzymanej pomocy, to dofinansowanie będzie podlegało częściowemu zwrotowi na rachunek Agencji. Trzeba będzie oddać różnicę między kwotą otrzymanej pomocy a wynikającą z faktury. Całkowicie trzeba będzie oddać zaś pieniądze w przypadku braku rozliczenia się fakturą do 15 kwietnia 2021 roku. Sprzętu nie można sprzedać przed upływem 2 lat od daty jego zakupu.

Bogumiła Nowak

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz