Podczas ostatniej sesji Rady Gminy radni podjęli uchwałę zaciągnięcia pożyczki na sfinalizowanie inwestycji dotyczącej „Przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Teresin”..

Reklamy

23 kwietnia 2020 r. odbyła się XXIII sesja Rady Gminy Teresin. Podobnie jak poprzednio, z uwagi na stan epidemii koronawirusa, podczas obrad zastosowane zostały szczególne środki ostrożności.

Radni przyjęli sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Teresinie za 2019 rok oraz sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny.

Następnie podjęli uchwały w sprawie ustalenia przebiegu istniejącej drogi publicznej gminnej nr 380836W Trakt św. Jana Pawła II, a także przebiegu istniejącej drogi publicznej gminnej nr 380849W ul. Guzowska w Teresinie.

Obie drogi, zarówno Trakt Św. Jana Pawła II, jaki ulica Guzowska, przyjęte zostały do naszego zasobu dróg gminnych. Zmienia się ich przebieg. Do Traktu przybył odcinek, który styka się z drogą powiatową, i ten dwustumetrowy fragment, został nam przekazany przez powiat sochaczewski. Natomiast ulica Guzowska w końcowym odcinku została dobudowana na gruncie wykupionym przez Gminę i o ten właśnie kawałek wydłużyła się droga gminna, wchodząc do naszych zasobów – poinformował wójt Olechowski, przedstawiając projekt uchwały.

Radni przyznali dotację na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej św. Bartłomieja Apostoła w Pawłowicach w kwocie stu tysięcy złotych na dofinansowanie całkowitego odtworzenia tynków i okładzin architektonicznych w budynku plebanii w zespole kościoła parafialnego w Pawłowicach, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki. Przypomnijmy, że budynek plebanii w 2016 r. został wpisany do gminnej ewidencji zabytków Gminy Teresin. Jak wyjaśnił wójt Marek Olechowski – Całkowity koszt prac konserwatorskich zamyka się w kwocie 147.587,56 zł. Gmina dokłada 100.000 zł, natomiast brakującą sumę dołoży z zasobów własnych parafia w Pawłowicach lub Kuria Diecezjalna. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec sierpnia tego roku.

Podjęto także uchwałę w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w wysokości 2.000.000 złotych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego powstałego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Teresin”.

Radni dokonali zmian w uchwale budżetowej Gminy Teresin na rok 2020. Skarbnik Agnieszka Rosa wyjaśniła, że dochody zostają zwiększone o 46 zł pochodzące z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania. O 100 zł, pochodzące również z dotacji MUW, zwiększono dochody bieżące z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

W wydatkach Gminy dzieje się trochę więcej. 708.000 zł dokładamy na inwestycje drogowe w Topołowej, Teresinie Gaju i Pawłowicach. Zmniejszamy zadanie inwestycyjne związane z rozbudową Szkoły Podstawowej w Paprotni – 275.000 zł to wynik oszczędności, jakie powstały po rozstrzygnięciu przetargu. O 44.900 zł zmniejszamy zadanie na dostawę wraz z montażem pieca ciśnieniowego w Granicach. 350.000 zł zabieramy z dotacji dla TOK-u i 50.000 zł z dotacji dla GOSiR-u. 70.000 zł dotacji otrzyma natomiast GZGK z przeznaczeniem na renowację studni w Maurycewie i Granicach – wyjaśniła skarbnik Gminy.

W ostatnim punkcie obrad radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego trudnej sytuacji w gospodarce odpadami w Gminie Teresin oraz potrzeby zmian legislacyjnych dotyczących gospodarki odpadami.

– W tym stanowisku Rada Gminy i pan Przewodniczący, jest to także moje stanowisko, a sądzę że i wszystkich mieszkańców, wyraża wielkie zaniepokojenie tym, co dzieje się w gospodarce odpadami. Takim stanowiskiem chcemy walczyć z błędnie utartym, pospolitym pojęciem, że to Rada Gminy ustala cenę za odpady komunalne i to Rada jest winna temu, że są one tak wysokie. Są to skutki tego, o czym możemy przeczytać w stanowisku. Będzie ono przedstawione Prezesowi Rady Ministrów, Marszałkom Sejmu i Senatu RP, posłom i senatorom z województwa mazowieckiego, Wojewodzie Mazowieckiemu, Marszałkowi Województwa Mazowieckiego, Ministrowi Klimatu, Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz samorządom gminnym z terenu naszego województwa. Wiele z nich podjęło podobne uchwały. Chcemy mówić jednym głosem i głośno artykułować, że to, co dzieje się w gospodarce odpadami, jest fatalne – powiedział podczas obrad wójt Marek Olechowski.

Ze względu na wagę problemu publikujemy treść stanowiska Rady Gminy Teresin w całości:

Stanowisko Rady Gminy Teresin dotyczące trudnej sytuacji w gospodarce odpadami oraz potrzeby zmian legislacyjnych

W ostatnich latach drastycznie wzrastają koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, co przekłada się na wzrost obciążeń dla budżetów domowych. Do zaistniałej sytuacji przyczynia się między innymi brak konkurencji wśród firm świadczących usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, zbyt mała moc przerobowa instalacji komunalnych, a tym samym brak rynkowych zasad działania, problemy ze zbytem surowców wtórnych oraz wzrost w ostatnich latach opłat za korzystanie ze środowiska. Dodatkowo ustawodawca narzucił obowiązek częstszego odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów. Taka sytuacja ma odzwierciedlenie w przetargach na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, do przeprowadzenia których gminy są ustawowo zobligowane. W przetargu w 2020 roku w Gminie Teresin wzięła udział tylko jedna firma, która wyceniła swoją usługę na 33,66 zł od osoby miesięcznie. Przy tej cenie roczny koszt odbioru i utylizacji odpadów z terenu Gminy Teresin wyniósłby 4.452,089,30 zł wobec 1.929,485,57 zł w 2019 roku i 1.461,732,48 zł w 2018 roku.

Rada Gminy Teresin zgadza się ze stanowiskiem innych Rad Miast i Gmin, że obecna sytuacja wymaga zmian legislacyjnych i wnosi o:

1) określenie górnych stawek opłaty za zagospodarowanie 1 Mg poszczególnych frakcji w instalacjach komunalnych,

2) zwiększenie odpowiedzialności finansowej producentów wprowadzających opakowania na rynek,

3) wprowadzenie regulacji zmuszających producentów do możliwie najszerszego zastosowania opakowań zwrotnych,

4) wprowadzenie regulacji obligujących producentów do zorganizowania systemu odbioru odpadów opakowaniowych i opakowań zwrotnych,

5) podjęcie działań mających na celu spowolnienie dynamiki wzrostu opłaty marszałkowskiej,

6) podjęcie działań legislacyjnych obligujących producentów do jednoznacznego znakowania opakowań zgodnie z przyjętym systemem segregacji, co ułatwi prawidłową segregację,

7) zwiększenie  nadzoru Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nad przetargami w zakresie zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów,

8) zmianę przepisów obligujących gminy do częstego odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów,

9) uproszczenie procedury na tworzenie przez gminy instalacji komunalnych oraz zastosowanie korzystnych dopłat.

UG Teresin

fot. UG Teresin

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz