Otwarcie żłobka.

fot.pixabay
Reklamy

Od 18 maja  (poniedziałek) zostanie ponownie otwarty żlobek. Placówka będzie pracować według wytycznych Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, tak aby w maksymalnym stopniu zapewnić bezpieczeństwo dzieciom oraz personelowi.

Ze względu na sytuację epidemiczną liczebność grup zostanie ograniczona. W związku z tym pierwszeństwo będą miały maluchy rodziców pracujących, w szczególności zatrudnionych w służbie zdrowia, służbach mundurowych czy w handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych wykonujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Wytyczne dla Rodziców/Opiekunów przyprowadzających dziecko do Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Sochaczewie

Podstawa prawna:   Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020r. i 4 maja 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. Z 2019r. poz. 59, oraz z 2020r. poz.322,374 i 567).

 1. Do żłobka mogą przychodzić wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 2. Osoby dorosłe, które przyprowadzają/odbierają dzieci, również muszą być zdrowe.

 3. Jeżeli w domu dziecka przebywa osoba na kwarantannie bądź w izolacji, wówczas takiego dziecka nie wolno przyprowadzać do żłobka.

 4. Rodzic/opiekun zobowiązany jest zadeklarować godzinę przyprowadzania dziecka do żłobka oraz godzinę odbioru z placówki.

 5. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze żłobka mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników placówki jak i innych dzieci i rodziców wynoszący min. 2 m.

 6. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej podmiotu, z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem lub wodstępie kolejnego rodzica z dzieckiem 2 m, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (min. osłonaust i nosa, rękawiczki jednorazowe i dezynfekcja rąk).

 7. Obowiązkowa dezynfekcja rąk przez osoby dorosłe przed wejściem na teren żłobka.

 8. Rodzic ma obowiązek przekazać opiekunom informację o stanie zdrowia dziecka.

 9. Obowiązuje zakaz przynoszenia zabawek i innych niepotrzebnych przedmiotów do żłobka.

10. Przed przyprowadzeniem dziecka do żłobka należy zmierzyć mu temperaturę – gorączka powyżej 37 st. C wyklucza przyjęcie dziecka do żłobka.

11. Rodzice dzieci, które będą uczęszczały do placówki muszą mieć stale włączone telefony, by umożliwić pracownikom żłobka szybki kontakt w razie potrzeby.

12. Rodzice mogą przekazać ważne informacje o dziecku telefonicznie dyrektorowi lub sekretarce.

13. Informacje o dziecku będą przekazywane również telefonicznie.

Bardzo ważne – chore dzieci muszą zostać w domach!

UM

fot.pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz