Oszczędności budżetowe i poprawki.

W sali widowiskowo-kinowej Dworca TO. Kultura odbyła się 28 stycznia pierwsza w tym roku sesja Rady Gminy Teresin. Radni zajęli się zatwierdzeniem zadań z zakresu administracji rządowej, uchwałą dotyczącą utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy. Dokonano również   zmian budżetu gminy.

Pierwsza tegoroczna sesja Rady Gminy Teresin za nami. Do najważniejszych, rozpatrywanych podczas sesji projektów uchwał należały te dotyczące zmian w tegorocznym budżecie. Sytuacja związana z pandemią koronawirusa powoduje zmniejszenie środków budżetowych i konieczność podjęcia oszczędności w części planowanych wydatków inwestycyjnych.

 Cięcia w budżecie

– Zmiany nie są znaczące. W związku z tym, że Sejm uchwalił tzw. ustawę covidową, która ma wesprzeć małych i średnich przedsiębiorców o 6 tys. zł, jesteśmy zmuszeni zmniejszyć dochody i wydatki z tytułu pobierania opłaty targowej. Wszyscy sprzedawcy, którzy korzystają z targowiska gminnego, będą z niej zwolnieni – poinformowała Agnieszka Rosa, skarbnik gminy Teresin.

Jednocześnie dodała, że o 75 złotych zostaną powiększone wydatki i dochody w związku z otrzymaniem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji do dodatku energetycznego. Rada rozpatrzyła też uchwałę dotyczącą nabycia lokalu mieszkalnego i niemieszkalnego wraz z przynależną działką, przeznaczając je na powiększenie zasobów mieszkaniowych. Koszty związane z nabyciem gruntów będą pokryte z budżetu gminy. Kolejną była uchwała w sprawie realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Teresin. Jak poinformowała Joanna Szymańska, kierownik Referatu Mienia i  Środowiska, po wielu staraniach udało się otrzymać dofinansowanie w kwocie 45 tys. złotych z  budżetu Wojewody Mazowieckiego. Dotacja przeznaczona będzie na remont kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym w Pawłowicach. Pochowanych jest tam około 220 żołnierzy Wojska Polskiego z okresu II wojny światowej. Zakres przewidzianych prac, jak i ich etapy określone zostaną w  porozumieniu zawartym pomiędzy wojewodą a gminą Teresin.

Ścieki i odpady

Radni zdecydowali również o określeniu górnych stawek opłat ponoszonych za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnej w Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Granicach. Opłata ponoszona przez firmy zewnętrzne za dostarczenie do stacji ścieków z szamb na posesjach w gminie Teresin ustalona została w wysokości 12 złotych netto za jeden metr sześcienny plus podatek VAT. Natomiast właściciele nieruchomości za usługi związane z odbiorem ścieków bytowych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Teresinie zapłacą 120 złotych brutto za jedną beczkę asenizacyjną o pojemności 4 metrów sześciennych. Jak zaznaczył Marek Misiak, dyrektor GZGK w  Teresinie, kwoty te musiały zostać urealnione, ponieważ nie były korygowane od dawna.

Ponadto radni uchylili uchwałę z 30 grudnia ubiegłego roku dotyczącą zmian w Programie „Teresińska Karta Seniora”. Zapisana została tam 10-złotowa zniżka od cen za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny od najstarszych mieszkańców gminy.

– W związku z tym, że użyta w tym przypadku została niewłaściwa podstawa prawna, czyli ustawa o pomocy społecznej, Wojewoda Mazowiecki zwrócił się z prośbą do radnych o uchylenie tej uchwały. Wspomniana ustawa ma być unieważniona. Stąd dopłata dla seniorów pozostanie w dotychczasowej formie, czyli 50 procent, które przyjęto na podstawie uchwały z  2013 roku – dodała Agnieszka Rosa.

Oprac. Bogumiła Nowak

 

 

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz