Obszary wiejskie niszczeją.

Na obszarach wiejskich następuje niepokojący proces zmniejszania powierzchni gruntów rolnych oraz ich degradacji, trwałe wyłączanie zasobów ziemi uprawnej z użytkowania rolniczego, chaotyczny proces zalesiania oraz przeznaczania na cele nierolnicze. Jest to sprzeczne z zasadami trwałego, zrównoważonego rozwoju i wymaga wypracowania oraz wdrożenia koncepcji strukturalnego i przestrzennego zagospodarowania ziemi, będącej nieodnawialnym i wielofunkcyjnym zasobem przyrodniczym oraz produkcyjnym obszarów wiejskich. Konieczne jest zbudowanie podstaw skutecznej polityki wykorzystania ziemi, takiej polityki w naszym kraju brakuje. Okazją do dyskusji m.in. na te tematy będzie seminarium organizowane przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa pt. „Ziemia ginącym i podlegającym degradacji zasobem rolnictwa i obszarów wiejskich”, organizowanego w ramach projektu „Racjonalna i zasobooszczędna gospodarka w rolnictwie i na obszarach wiejskich”.

Od połowy lat 90. XX w. na cele niezwiązane z produkcją surowców rolno-żywnościowych przeznaczane są grunty rolne niezależnie od ich jakości. Przepisy prawne chroniące te cenne zasoby okazują się w praktyce mało skuteczne. Takie postępowanie zagraża szeroko rozumianemu bezpieczeństwu żywnościowemu, konieczne są działania ograniczające ubytek dobrych gleb z produkcji rolnej.

Przejmowanie gruntów od rolnictwa czy leśnictwa przez inne sektory gospodarki jest naturalnym następstwem rozwoju społeczno-gospodarczego. Bardzo ważne jest jednak to, by podejmowane decyzje o wyłączaniu z użytkowania gruntów rolnych czy leśnych cechował daleko posunięty racjonalizm i dalekowzroczność.

Odpowiednie gospodarowanie glebą może pomóc nam w zredukowaniu emisji gazów cieplarnianych i w przystosowaniu się do najgorszych skutków zmian klimatu. Jeśli jednak nie zatroszczymy się o glebę, możemy szybko zaostrzyć problemy związane ze zmianami klimatu.

Również sami rolnicy winni bardziej racjonalnie wykorzystywać i chronić zasoby dobrej ziemi rolniczej, podnosić kulturę rolną oraz dbać o szeroko rozumianą ochronę środowiska. Konieczne jest przeorientowanie polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, w tym polityki rozwoju obszarów wiejskich.

Seminarium będzie okazją do spotkania z ekspertami IRWIR, IUNG, IGPZ oraz Biur Geodezji i Terenów Rolnych i dyskusji nad problemem ubywających zasobów ziemi rolniczej i ich efektywnego i zrównoważonego wykorzystania. W ramach projektu chcemy wypracować podstawy diagnostyczne i koncepcyjne nowej polityki i zainicjować szeroką dyskusję na ten temat. Dyskusja będzie też próbą sformułowania zaleceń dla osób kształtujących politykę rozwoju i jej przestrzenny wymiar w zakresie prawidłowej gospodarki ziemią.

źródło: Centrum Prasowe PAP

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz