O zadaniach w gminnej oświacie.

fot.pixabay
Reklamy

TERESIN W czterech szkołach podstawowych w gminie Teresin w ubiegłym roku szkolnym uczyło się 1221 uczniów. Ponad połowa z nich w Szkole Podstawowej w Teresinie. Wśród nauczycieli najwięcej jest dyplomowanych, a egzaminy ośmioklasisty doskonale zdała młodzież z Paprotni. Nie doszły do skutku zaplanowane kuratorskie kontrole w dwóch szkołach. Takie i inne dane wynikają z informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Teresin w roku szkolnym 2019/2020.

Z dokumentem zapoznali się radni podczas ostatniej z sesji Rad Gminy. Informacja prezentuje roczne podsumowanie funkcjonowania oświaty na terenie gminy. Skupia się m.in.: na stanie jej organizacji, kadrze, poziomie nauczania, działaniach podejmowanych przez szkoły nakierowane na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, czy też na stanie realizacji zadań oświatowych i ich finansowaniu. Przypomnijmy, gmina Teresin jest organem prowadzącym dla czterech szkół podstawowych.

W Budkach Piaseckich (127 uczniów), Paprotni (283 uczniów), Szymanowie (162 uczniów) i Teresinie (649 uczniów). W porównaniu do lat ubiegłych liczba uczniów uległa zmniejszeniu. Stało się tak przede wszystkim z uwagi na likwidację gimnazjów. O ile w roku szkolnym 2019/2020 liczba wynosiła 1221 uczniów, to w roku poprzedzającym 1333, a dwa lata wcześniej 1321 – wyjaśnia Bogusław Bęzel, pełnomocnik wójta ds. oświaty. W analizowanym roku w szkołach gminnych pracowało łącznie 167 nauczycieli, podobnie jak rok wcześniej. Najwięcej z nich, bo blisko 60%, to nauczyciele dyplomowani.

Wysokie kompetencje pedagogów z pewnością odpowiednio wpływają na wysokie osiągnięcia wśród podopiecznych, szczególnie widać to po wynikach z egzaminów. W minionym roku szkolnym absolwenci ośmioklasowych szkół podstawowych, jako drugi rocznik po wprowadzonej w 2017 roku reformie oświaty, przystąpili do egzaminów z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego. Na tle średnich wyników w całym kraju (j. pol. – 59%, matem. 46%, j. ang. 54%), zdecydowanie najlepiej z terenu gminy Teresin wypadli uczniowie Szkoły Podstawowej w Paprotni (j. pol. – 61,29%, matem. – 56,53%, j. ang. – 66,18%).

Jeśli chodzi o działania podejmowane przez szkoły nakierowane na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, warto nadmienić, że każdy taki uczeń w teresińskiej gminie ma zapewnione dostosowanie form i metod nauczania oraz wymagań edukacyjnych do swoich możliwości. Nauczyciele realizują zalecenia wydane m.in. przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Sochaczewie. Dzieci są objęte wsparciem psychologów i pedagogów szkolnych. Poza Poradnią PP szkoły współpracują m.in. z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, policją, sądem, kuratorami, a także koordynatorem komisji profilaktycznej przy Urzędzie Gminy w Teresinie. Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2019/2020 na terenie gminy wynosiła 37 i z roku na rok się zwiększa (rok wcześniej – 27 uczniów, dwa lata wcześniej – 20).

W badanym roku szkolnym Mazowiecki Kurator Oświaty zaplanował kontrole w Szkole Podstawowej w Szymanowie oraz Teresinie. Obszarem kontroli miała być zgodność z przepisami prawa organizowania zajęć w grupie do pięciu osób lub w formie indywidualnej oraz udzielenia uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. Obydwie kontrole zostały zaplanowane na kwiecień ub. roku, jednak nie odbyły się z uwagi na panującą pandemię COViD-19.

Po raz dziewiąty przyznane zostały stypendia uczniom osiągającym celujące i bardzo dobre wyniki w nauce. Rok 2019/2020 mimo trzymiesięcznego okresu zdalnego nauczania z powodu pandemii koronawirusa, jak i poprzedni 2018/2019, świadczą, że podwyższone w 2017 roku kryteria w uzyskaniu stypendium wójta gminy nie stały się przeszkodą we wzroście liczby stypendystów. W minionym roku przyznano łącznie 73 tego typu wyróżnienia o łącznej kwocie 36,5 tys. zł.

Na zakończenie warto zauważyć, że wykonanie tegorocznego planu budżetu na oświatę w gminie Teresin wyniosło ponad 22,2 mln zł, co stanowi ok. 28,86% całego budżetu, w tym subwencja oświatowa oscylowała wokół kwoty 12,7 mln zł.

Marcin Odolczyk

fot.pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz