O środowisko muszą dbać wszyscy.

Ktoś powie, że to temat nieco zdarty. Niestety, wciąż mamy dowody na to, że przypominać o tym trzeba. Śmieci walające się gdzie popadnie, ścieki wylewane do rowów. To właśnie dbałość o środowisko jest jednym z najistotniejszych powodów budowy zbiorczych sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków.

Niezbędna jest dbałość o całe środowisko naturalne – nie tylko powietrze, ale wody gruntowe, podskórne, rzeki. Na ich stan wpływ ma każdy z nas, choćby przez eliminację nieprawidłowego odprowadzanie ścieków. Jeśli szkodliwe substancje dostają się do gleby i dalej do wód podziemnych, mamy do czynienia z ewidentnym zatruwaniem środowiska.

Czysta woda…

Chcemy mieć w swoich kranach czystą, bezpieczną dla zdrowia wodę. Sochaczew zapewnia ją swoim mieszkańcom w wystarczającej ilości. Sochaczew posiada rozbudowaną sieć wodociągową, studnie głębinowe, stacje uzdatniania wody, Zakład Wodociągów dba o jej jakość, laboratorium pilnuje, by była bezpieczna dla naszego zdrowia. Wymieniane są systematycznie kilkudziesięcioletnie instalacje wodociągowe. Pilnowanie tego wszystkiego generuje jednak koszty, jak choćby ceny prądu, komponentów do uzdatniania wody, podatki, koszty amortyzacji. Na tym nie ma jak oszczędzić.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji-Sochaczew Sp. z o.o. to jedyny podmiot świadczący usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Miasto Sochaczew. ZWiK-Sochaczew eksploatuje sieć wodociągową o łącznej długości ponad 145 km oraz sieć kanalizacyjną o długości ponad 180 km.

i sieć kanalizacyjna

Kolejne inwestycje Zakładu Wodociągów i Kanalizacji-Sochaczew dawały dostęp kolejnym mieszkańcom aglomeracji do sieci kanalizacji sanitarnej. Były one koniecznością, ale też spowodowały poważne wydatki. Dlatego tak ważne jest współuczestniczenie właścicieli sochaczewskich nieruchomości i podmiotów gospodarczych przy utrzymywaniu prawidłowej kondycji wodno-ściekowej, w tym także finansowej Spółki. Chodzi tu o terminowe płacenie należności za pobór wody i odprowadzanie ścieków, o ustawowe podłączanie się kolejnych użytkowników. Każdy nieuczciwy obywatel generuje dodatkowe obciążenia, a to nie jest w porządku nie tylko wobec Spółki, ale też i wszystkich współmieszkańców.

Zewnętrzne środki finansowe, o które ubiegał się Sochaczew, to jedno, a wkład własny w inwestycje, to drugie. Ceny kolejny rok nie wzrosły, a to stanowi duże wyzwanie dla Spółki.

Oczyszczalnia

Przygotowana jest na przyjęcie nieczystości bytowych od wszystkich mieszkańców miasta, a także dowożonych spoza niego. Jest to jedyne w aglomeracji Sochaczew miejsce, które zapewnia oczyszczanie ścieków zgodne z wszelkimi zapisami prawa zarówno krajowego, jak i unijnego. Dzięki właściwemu oczyszczaniu nieczystości bytowych, ale też i przemysłowych, ZWiK-Sochaczew realizuje wytyczne Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych. Zmodernizowana Miejska Oczyszczalnia Ścieków stanowi serce sochaczewskiego systemu kanalizacji.

Opłata abonamentowa

Jasnym jest, że za wodę płacimy tyle, ile chcemy. To nie demagogia, tylko stwierdzenie faktu. Płacimy bowiem za każdy zużyty metr sześcienny. Dochodzi do tego opłata za ścieki, czyli wodę zwróconą jakby do systemu. No i jeszcze abonament.

Płacenie opłaty abonamentowej za wodę i ścieki wciąż wywołuje kontrowersje wśród mieszkańców.

Funkcjonują one również przy poborze energii elektrycznej. Zgodnie z §2 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Budownictwa z 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków „ (…) stawka opłaty abonamentowej to wielkość wyrażona w jednostkach pieniężnych, w zł na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy. Odbiorca usług jest obowiązany zapłacić ją przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług, urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych oraz jednostkę usługi odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego i rozliczenia należności za ilość dostarczonej wody lub ilość odprowadzonych ścieków. Do stawki opłaty abonamentowej dolicza się podatek VAT (…)”.

Mówiąc prościej, abonament jest to stała, niezależna od zużycia wody wielkość, wyrażona w złotych na jednego odbiorcę usług, za jednomiesięczny okres rozliczeniowy. Opłata naliczana jest niezależnie od tego, czy odbiorca pobierał wodę w danym okresie rozliczeniowym. Jeśli nawet nie zużył ani kropli wody, to i tak opłatę abonamentową winien uiścić.

Monika Gadzińska

rzecznik prasowy

ZWiK-Sochaczew Sp. z o. o.

 

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz