Nowy regulamin korzystania z usług „ZWiK-Sochaczew”.

fot.pixabay

W kwietniu 2020 roku wszedł w życie nowy Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasta Sochaczew. Dotychczasowy obowiązywał od roku 2005.

 Na początku marca Rada Miejska w Sochaczewie uchwaliła stosowny dokument na podstawie zapisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Dotychczasowy Regulamin obowiązywał 15 lat, więc musiał zostać uaktualniony do obecnych wymagań prawnych.

Podstawy prawne działania ZWiK-Sochaczew

Celem „Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp  z o. o.  jest zapewnienie dostaw wody i odprowadzania ścieków.

Spółka działa na podstawie ściśle określonych dokumentów z mocą prawną. Nie są to dowolnie spisane zasady, ale istotne zapisy, zgodne z aktami prawnymi.

Są to: Umowa Spółki, zezwolenie na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania, wspomniany Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Prawo wodne, Ustawa o rachunkowości, Kodeks Spółek Handlowych, Prawo Ochrony środowiska, Prawo Budowlane, Prawo Zamówień Publicznych

Regulamin przede wszystkim określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego, które działa na terenie Miasta Sochaczew ale jednocześnie określa prawa i obowiązki Odbiorców korzystających na tym terenie z usług Spółki.

Spółka zobowiązana jest do:

1) utrzymania ciśnienia w sieci wodociągowej nie mniejszego niż 0,1 MPa

2) zapewnienia dostawy wody w sposób ciągły i niezawodny w granicach możliwości technicznych lecz nie mniej niż 0,5 m3/dobę

3) zapewnienia dostawy wody o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi i o parametrach zgodnych z normami

4) prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody

Poza tym, po stronie Spółki leży zamontowanie wodomierza głównego.

Jeśli chodzi o ścieki, to ZWiK musi:

1) zapewnić zdolność posiadanych urządzeń kanalizacyjnych do odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, nie mniej niż 0,5 m3 na dobę

3) zapewnić należytą jakość oczyszczonych ścieków

4) prowadzić regularną kontrolę ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych

5) kontrolować przestrzeganie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne ma również obowiązek:

1) zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, ustalonych przez Gminę Miasto Sochaczew w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

2) przyłączyć do sieci nieruchomość osoby ubiegającej się o to, jeżeli są spełnione warunki przyłączenia określone w omawianym regulaminie oraz istnieją techniczne możliwości

świadczenia usług,

3) zawrzeć umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z osobą, której nieruchomość została

przyłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy,

4) zapewnić spełnienie wymagań w zakresie jakości usług wodociągowo-kanalizacyjnych, określonych

w zezwoleniu na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

5) udostępnić zastępczy punkt poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformować o możliwościach korzystania z niego, jeżeli odcięło dostawę wody z przyczyny ustawowej.

Odbiorca usług również ma szereg obowiązków, umocowanych prawnie.

Zobowiązany jest:

1) ograniczać skutki awarii oraz udostępniać dostawcy usług teren w celu usunięcia awarii

2) sprawdzać działanie wodomierza głównego, urządzenia pomiarowego, przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego

3) dbać o prawidłowe utrzymanie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej

4) wykorzystywać wodę z sieci wodociągowej i korzystać z przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach i na warunkach określonych w umowie

5) niezwłocznie powiadomić przedsiębiorstwo o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego

6) zapewnić osobom reprezentującym przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego w celach zgodnych z ustawą

Nowy Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Sochaczew dostępny jest w całości na stronie www.zwik.sochaczew.pl w zakładce REGULAMINY.

fot.pixabay

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz