Można budować kościół.

fot. archiwum Expressu Sochaczewskiego

Nie potrzeba zmiany Studium Zagospodarowania Przestrzennego ani nowego planu zagospodarowania Pól Czerwonkowskich, aby mógł na nich powstać nowy kościół oraz szkoła katolicka. A to oznacza, że parafia św. Wawrzyńca w każdej chwili może przystąpić od realizacji planowanych inwestycji.

W poprzednim wydaniu Expressu Sochaczewskiego poinformowaliśmy, że plany wybudowania przez parafię św. Wawrzyńca nowego kościoła oraz szkoły katolickiej na Polach Czerwonkowskich mogą zostać zastopowane.

Miałoby być to związane z obowiązującymi przepisami, a dokładnie z ustawą o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polsce. Ta w art. 42 stwierdza, że: „Plany zagospodarowania przestrzennego obejmują także inwestycje sakralne i kościelne oraz katolickie cmentarze wyznaniowe. Przeznaczenie terenu na te cele ustala się w tych planach na wniosek biskupa diecezjalnego lub wyższego przełożonego zakonnego”.

Tymczasem podczas sporządzania planu zagospodarowania Pól taki wniosek nie został złożony przez biskupa Diecezji Łowickiej. Co oznaczałoby, że teraz, aby wybudować na Polach kościół, potrzeba nie tylko wniosku biskupa, ale też zmiany studium zagospodarowania przestrzennego i obowiązującego planu zagospodarowania.

Podane przez nas informacje spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony naszych czytelników. Zarówno tych, którzy popierają budowę kościoła w tym miejscu, jak i przeciwników tej inwestycji. Dlatego o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych z planowaną przez parafię św. Wawrzyńca inwestycją na Polach Czerwonkowskich zwróciliśmy się do Urzędu Miejskiego w Sochaczewie.

Zmiany niepotrzebne

Jak nas poinformowano, w obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Sochaczew oraz miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, miejski fragment Pól Czerwonkowskich przeznaczony jest pod zabudowę usługową i jednorodzinną (jednorodzinna jest jedynie funkcją uzupełniającą i dotyczy szeroko rozumianego rejonu centrum).

Od grudnia 2002 roku, gdy uchwalono Studium, sześciohektarowa działka należąca do miasta przeznaczona jest pod wielofunkcyjną zabudowę usługową. Identyczny zapis o wielofunkcyjnej zabudowie usługowej dla czterech działek, składających się na omawiany teren, znajdziemy w zmienionym w 2017 roku miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Plan był badany przez wojewodę mazowieckiego, który uznał go za zgodny ze Studium.

Wspomniany wyżej miejski fragment Pól obejmował cztery działki. Dwie z nich, o łącznej powierzchni około 3,5 hektara, nabyła firma planująca budowę bloków, jedną miasto przeznaczyło pod budowę sądu rejonowego, ostatnią działką zainteresowanie wyraziła diecezja łowicka.

Miasto pracuje obecnie nad nowymi zapisami Studium dla części Pól Czerwonkowskich, ale zmiany dotyczyć będą wyłącznie dwóch działek kupionych na przetargu przez firmę developerską (nr ewid. 1909/27 i 1909/26). Zmiana Studium nie będzie obejmowała dwóch pozostałych działek przeznaczonych pod budowę sądu (nr ewid. 1909/24) oraz zamierzenia inwestycyjne parafii św. Wawrzyńca (nr ewid. 1909/25).

Można budować

Swoje plany parafia może realizować na podstawie obecnych zapisów Studium i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gdyż katalog budowli, jakie mogą powstać na terenach objętych wielofunkcyjną zabudową usługową, jest bardzo szeroki.

Zgodnie z definicją zawartą w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, mieszczą się w nim m.in. budynki przeznaczone na usługi oświaty, kultury, administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, gastronomii, rozrywki, rzemiosła, sportu, ale też – zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług – usługi świadczone przez organizacje religijne.

W związku z tym nie będzie konieczne przystąpienie do prac nad nowym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ani tym bardziej nad Studium. Nie trzeba również dokonywać kolejnej zmiany Studium, aby firma deweloperska mogła rozpocząć budowę bloków na Polach Czerwonkowskich.

Sądzimy, że te wyjaśnienia rozwieją wszelkie wątpliwości dotyczące tego, czy parafia św. Wawrzyńca może lub nie – według obowiązujących zapisów, zarówno Studium, jak i planu zagospodarowania – dokonać planowanych inwestycji na polach.

Jerzy Szostak

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz