Mieszkańcy ocenią, jak im się żyje.

Fot. Screen LGD

Mieszkańcy gmin, w obszarze których funkcjonuje Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Chełmońskiego, mogą wyrazić opinie na temat warunków życia w swojej gminie oraz efektów działania LGD w 2020 roku. W tej grupie działają cztery gminy z powiatu sochaczewskiego: Teresin, Nowa Sucha, Rybno i Sochaczew. Pozostali członkowie to gminy: Żabia Wola, Mszczonów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Radziejowice i Baranów.

­„Zapraszamy mieszkańców naszego regionu, a zwłaszcza gmin, które są położone w obszarze działania Lokalnej Grupy Działania Ziemia Chełmońskiego do wyrażenia opinii na temat warunków życia w gminie i efektów działania LGD w ubiegłym 2020 roku. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju do potrzeb mieszkańców i regionu. Pozwolą zrealizować badanie ewaluacyjne oceny wdrożenia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Ziemia Chełmońskiego” – zachęca zarząd Stowarzyszenia.

Wsparcie dla gmin

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Chełmońskiego powstało w 2008 roku w celu realizacji lokalnej strategii rozwoju. Jego misją jest – oprócz integracji społeczności lokalnej – ochrona dziedzictwa kulturowego i bogactwa przyrodniczego, rozwój gospodarki, kultury, sportu i rekreacji oraz szeroko pojętej edukacji na terenach wiejskich.

Stowarzyszenie zajmuje się pozyskiwaniem środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przez mieszkańców gmin należących do Stowarzyszenia, przeprowadza nabory wniosków. Dodatkowo organizuje imprezy środowiskowe, takie jak „Dzień szarlotki”, lokalne konkursy, a co kwartał wydaje „Biuletyn Ziemi Chełmońskiego”.

W ramach LGD wdrażana jest Lokalna Strategia Rozwoju, odnowa i rozwój wsi, promowane zróżnicowane kierunki działalności nierolniczej, tworzone mikroprzedsiębiorstwa, prowadzone bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowywania projektów inwestycyjnych, jak też współpraca i wymiana doświadczeń z instytucjami publicznymi i organizacjami pozarządowymi na poziomie krajowym i międzynarodowym, w tym działających w Unii Europejskiej.

Ocenią gminne życie

Ankietę dla LGD można wypełnić mailowo na podany w sieci link. Wszelkich wyjaśnień udziela biuro LGD biuro@ziemiachelmonskiego.pl. W ankiecie tej można ocenić, w jakim stopniu mieszkańcy zgadzają się ze stwierdzeniem „moja gmina jest dobrym miejscem do życia, w którym mogę realizować wszystkie swoje podstawowe potrzeby?”.

Mieszkańcy ogólnie mogą wyrazić opinię na temat swojej gminy, pod względem jej atrakcyjności turystycznej, promocji dziedzictwa kulturowego, zasobów naturalnych i turystyki. Również ocenę mogą wystawić za poziom infrastruktury i oferty kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej i drogowej. Ocenie podlega zaangażowanie mieszkańców w rozwiązywanie lokalnych problemów, tożsamości z regionem, działań i usprawnień na rzecz osób niepełnosprawnych, bezrobotnych oraz poszczególnych grup, w tym na rzecz osób przed 34 rokiem życia i po 50 roku życia, jak też dla kobiet i działań sprzyjających przedsiębiorcom i rolnikom.

Mieszkańcy poproszeni zostali także o podanie, czy uczestniczą w wydarzeniach organizowanych przez gminę, biorą aktywny udział w ich przygotowywaniu i czy należą do stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, nieformalnych grup społecznych np. kół gospodyń wiejskich, są członkami rad lub komitetów szkolnych, sportowych.

Są też pytania z zakresu historii i atrakcji turystycznych w gminie, aktualnych spraw związanych z działalnością gospodarczą, jak choćby to, w co najchętniej inwestują lokalni przedsiębiorcy, czy korzystają ze wsparcia unijnego, uczestniczą w szkoleniach, spotkaniach i festynach.

Zadowoleni, czy krytyczni

Na koniec ankiety LGD pyta mieszkańców o poziom zadowolenia z warunków życia, a nawet o to, czy ma to wpływ na ewentualne rozważanie zmiany miejsca zamieszkania. Są także pytania o to, jak dany mieszkaniec zdecydowałby o podziale dodatkowych środków finansowych w swojej gminie i który z obszarów by dofinansował w pierwszej kolejności. Czy zna LGD i jak ocenia pracę tego Stowarzyszenia?

Zarząd LGD podkreśla, że każdy głos mieszkańca jest   ważny, bo jest opinią o tym, co jest dobre, a co należy zmienić, aby mieszkańcom żyło się lepiej i bardziej komfortowo. Pytań jest dużo, a możliwości oceny zróżnicowane – od bardzo pozytywnych, przez zadowalające, obojętne, po negatywne i bardzo krytyczne.

Bogumiła Nowak

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz