Lotnisko a środowisko

fot.pixabay

Zanim powstanie Centralny Port Komunikacyjny, musi być sporządzona szczegółowa diagnoza wpływu lotniska na przyrodę sąsiadującą z przyszłym jego terenem. Eksperci od ekologii muszą dokładnie to sprawdzić. Obecnie badania prowadzone są na terenie gminy Kampinos, gdzie oceniony zostanie wpływ przyszłego lotniska na życie ssaków, płazów, gadów, ptaków oraz wód powierzchniowych.

 Bez dokładnej ekspertyzy przyrodniczej, potwierdzonej przez specjalistów, nie może być mowy o ruszeniu z tak gigantyczną budową. Realizatorem prac ekologicznych jest konsorcjum pod przewodnictwem Arup Polska, który przy budowie CPK pełni funkcję konsultanta ds. ochrony środowiska. Podczas prac w terenie eksperci muszą legitymować się identyfikatorami wydanymi przez spółkę CPK. Badania już trwają i podzielone zostały na kilka etapów, w zależności od ich zakresu. W kwietniu kontynuowane są badania na wytypowanych wcześniej podobszarach i obejmują praktycznie wszystkie gatunki flory i fauny na tych terenach.

Liczy się, co żyje

Eksperci najpierw zajęli się siedliskami przyrodniczymi pod kątem botaniki. Chodzi tu m.in. o zlokalizowanie i odnotowywanie chronionych mchów i porostów. W następnej kolejności odszukiwane są bezkręgowce wodne i lądowe oraz płazy. Prace obejmą wizyty w potencjalnych siedliskach płazów na podmokłych łąkach, starorzeczach, śródpolnych oczkach wodnych, czy tych przy zabudowaniach. Sprawdzane są też lokalizacje mogące stanowić ważne miejsca dla migracji płazów.

Kolejnym działaniem są całodniowe obserwacje przelotu ptaków prowadzone z 5 punktów trzy razy w miesiącu, z wykorzystaniem radaru ornitologicznego. Podczas wizyt w tych punktach obserwacyjnych eksperci liczą ptaki w miejscach ich zgromadzeń ­– na podmokłych łąkach, zbiornikach wodnych, polach i wysypiskach. Ustalana jest dokładna ilość gniazd bociana białego, kolonii gawronów z gniazdami, jak również miejsc lęgowych i pobytu żurawi, dzięcioła średniego, dzięcioła białoszyjego oraz sów z krajobrazu rolnego oraz leśnych. Kolejny etap prac, to lokalizacje ssaków naziemnych i wodnych. Są tu prowadzone nocne obserwacje ssaków w krajobrazie rolnym za pomocą nokto- i termowizji. Natomiast ekologiczne kontrole dzienne cieków i większych zbiorników wodnych prowadzone są w celu ustalenia dokładnej liczby siedlisk wydry i bobra europejskiego.

Osobnymi badaniami objęte są nietoperze, których lokalizacja określana jest za pomocą nasłuchów detektorowych w wybranych punktach badawczych. Rejestrowane są też głosy nietoperzy w porze nocnej w wybranych miejscach.

Na koniec przeprowadzana jest pojedyncza kontrola w wyznaczonych na mapie miejscach. Są to tereny otwartych pól uprawnych, o potencjalnie niskiej wartości przyrodniczej, na których wcześniej stwierdzono brak cennych siedlisk i rzadkich chronionych gatunków. Ta kontrola będzie w wyznaczonych miejscach, takich jak łąki, nieużytki, rzeki, zbiorniki wodne, aleje i stare parki.

Woda pod kontrolą

Prowadzone są też badania jakości wód powierzchniowych w rzekach przepływających przez wyznaczony teren inwestycji oraz okolic z nią sąsiadujących. Zakres i częstotliwość monitoringu wód, zostały określone na podstawie rozpoznania sposobów oddziaływań związanych z budową Portu. Badania są wykonywane przez pracowników akredytowanego laboratorium, którzy pobierają próbki wód w 30 wytypowanych punktach pomiarowych. Punkty te zostały zlokalizowane w taki sposób, aby móc ocenić jakość wód z obszaru planowanej inwestycji i jej sąsiedztwa, oraz w rejonie wszystkich węzłów komunikacyjnych. Zakres prac ma uwzględniać wskaźniki oceny elementów fizykochemicznych, w tym specyficznych zanieczyszczeń, zgodne z parametrami ocenianymi w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, w tym również badanie natężenia przepływu w rzekach.

Obszarem prac są ogólnodostępne tereny, takie jak polne drogi, łąki, pola, lasy, niewygrodzone zbiorniki wodne i rzeki. Przyrodnicy będą poruszać się pieszo i pojazdami w sposób niekolidujący z ruchem, bez powodowania szkód w uprawach.

Prace obejmą obserwacje, notatki, wykonywanie dokumentacji fotograficznej gatunków i ich siedlisk, nagrania odgłosów nietoperzy, wabienie sów za pomocą odtwarzaczy mp3 oraz ręcznych odbiorników GPS. Prace są prowadzone bez rejestracji danych osobowych mieszkańców. Cała kampania pomiarowa ma zająć około rok.

Na podstawie badań zostanie ustalone, jaki wpływ na przyrodę będzie miała planowana budowa lotniska pod kątem ochrony dziedzictwa naturalnego. Nie może ona kolidować ze szlakami przelotu ptaków, wędrówkami ssaków i płazów. W przypadku takiej kolizji muszą być alternatywne opracowania przewidujące przesiedlenie unikalnych i rzadkich gatunków w dogodniejsze dla nich środowisko, jak również inne działania ochronne przyrody.

W przypadku Kampinosu badania te mają kluczowe znaczenie dla Puszczy, która jest Parkiem Narodowym i nie powinna być zdewastowana.

Bogumiła Nowak

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz