Informacja z XXXII Sesji Rady Gminy.

Rada Gminy na XXXII Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 25 marca 2021 roku podjęła następujące Uchwały.

Dokonano zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Młodzieszyna na lata 2021 – 2034,  w planie dochodów i wydatków oraz zmian w przychodach budżetu na rok 2021.

Dokonano zmian w przychodach zmniejszając nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych o kwotę 40 000 zł , zwiększono przychody z tytułu wolnych środków o kwotę 418 000 zł.

Dostosowano plan dochodów i wydatków do zapisu zawartego w uchwale budżetowej na rok 2021. Dochody po dokonanej zmianie wyszacowano na kwotę 33 327 794,80 zł , wydatki skalkulowano ogółem na kwotę 38 401 625,36 zł , przychody po dokonanych zmianach wynoszą 5 887 920,56 zł.

W uchwale budżetowej na 2021 rok dokonano zmian w dochodach dokonując zwiększenia o kwotę 1 216 766,80 zł w szczególności:

– zwiększono dochody otrzymane z budżetu Wojewody w wys.  673 531,80 zł z tytułu dopłaty do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej,

– zwiększono dochody otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych – o kwotę 1 700 zł oraz zmniejszono plan dotacji o kwotę  10 877 zł  przeznaczonych na realizacje zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,

– dokonano aktualizacji dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym o kwotę 500 000 zł zwiększając plan wydatków pochodzących na pokrycie kosztów odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych.

– zwiększono dochody o kwotę 34 500 zł z tytułu otrzymanych środków funduszu Przeciwdziałaniu COVID-19 na realizacje zadania dotyczącego organizacji transportu dowozu do punków szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-19

Zmian w wydatkach dokonano:

–  zwiększono wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych o kwotę 386 000 zł

– zwiększono plan wydatków bieżących na zakup usług lokalnego transportu zbiorowego o kwotę 673 531,80 zł

– zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 10 000 zł tytułem wpłaty na dofinansowanie zakupu radiowozu nieoznakowanego dla policji,

– zmniejszono plan wydatków dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Młodzieszynie o kwotę 18.000 zł

– zmniejszono plan wydatków bieżących szkół podstawowych przeznaczonych na ubezpieczenia społeczne o kwotę 15 634 zł

 – zmniejszono plan wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 10 877 zł

– zwiększono plan wydatków na zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem przedszkola o kwotę 1 700 zł

– zwiększono wydatki na realizację zadania zleconego dotyczącego organizacji transportu dowozu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 o kwotę 34 500 zł.

Podjęto Uchwałę zwalniając Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy jednocześnie zobowiązując Zakład do przeznaczenia nadwyżki środków na realizacje zadań związanych z gospodarką wodociągową oraz ściekową.

Ponadto Rada Gminy podjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Młodzieszyn w 2021 roku.. Rada w drodze uchwały określa, corocznie do 31 marca, program opieki nad zwierzętami  bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.

Program w szczególności ma na celu zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym, zmniejszenie populacji porzuconych zwierząt, zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, oraz edukację w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt.

Na realizację Programu w 2021 roku Gmina Młodzieszyn przeznaczyła w budżecie środki finansowe w wysokości 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt  tysięcy złotych) w tym:

1)  na utrzymanie bezdomnych zwierząt w schronisku  – 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy);

2) na świadczenie usług weterynaryjnych przez Lekarza weterynarii – 8 000,00 zł (słownie: osiem  tysięcy);

3) na zakup karmy i działania związane z opieką nad wolno żyjącymi kotami  – 1 000,00 zł

4) na usługi odławiania i transportu bezdomnych zwierząt – 7 000,00 zł

5) przygotowanie zwierząt do adopcji przez Justynę Zientarę –  34 000, 00 zł

Rada Gminy rozpatrzyła dwie  petycje wniesione do Rady Gminy dotyczące szczepionek przeciwko wirusowi  SARS-CoV-2 . Wskazane żądania wnoszących petycje wzywały Radę do podjęcia Uchwał w sprawie wyegzekwowania od Rządu RP kwestii związanych z wyborem producentów szczepionek , negocjacji dotyczących warunków ich zakupu. W związku z tym, że żądania stanowiące przedmiot wystąpienia  nie mieszczą się w kompetencji organów gminy Rada Gminy postanowiła nie uwzględnić petycji.

Zatwierdzono plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Młodzieszyn na 2021 rok.

Uchwalono program osłonowy w zakresie „Pomoc mieszkańcom Gminy Młodzieszyn w postaci paczek żywnościowych lub posiłków nalata 2021 -2023.”Program ten przewiduje wsparcie mieszkańców gminy jako element polityki społecznej w zakresie poprawy poziomu życia rodzin poprzez wsparcie rodzin i osób samotnych z okazji Świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia.

Wójt Gminy Pani Monika Pietrzyk przedłożyła informację międzysesyjną (pobierz – informacja międzysesyjna).

UG Młodzieszyn

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz