Gmina wspiera rodziny.

Reklamy

Niedawno przedstawione zostało sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w teresińskiej gminie Teresin. Co zawiera ten dokument?

Tworząc i opracowując Gminny Program Wspierania Rodziny, założono, że realizacja polityki prorodzinnej przyniesie lepsze efekty, jeżeli będzie miała charakter systemowy i zintegrowany. Szczególnie istotne dla realizacji założonych celów jest włączenie wszystkich podmiotów działających w środowisku lokalnym, wspomagających i wspierających dziecko i rodzinę – mówi Jolanta Linard, dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Teresinie.

Opracowując GPWR oparto się na założeniu, że profilaktyka to ogół działań zapobiegających niepożądanym zjawiskom w rozwoju i zachowaniu się ludzi. Głównym celem działalności profilaktycznej jest ograniczenie i likwidowanie zjawisk społecznych poprzez wzmacnianie czynników chroniących i eliminowanie czynników ryzyka. Koordynatorem programu jest teresiński GOPS. Dodajmy, że celem jest tu zarówno zapobieganie powstawaniu sytuacji kryzysowych wymagających interwencji i rozwiązywanie już istniejących, ale też zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka, jak również poprawa jakości opieki sprawowanej przez biologicznych rodziców.

W gminie Teresin stale rośnie liczba mieszkańców, w ubiegłym roku stan wynosił ponad 11,5 tys. osób. Jak się okazuje, maleje natomiast liczba bezrobotnych. O ile w 2017 roku bezrobotnych zarejestrowanych było łącznie 245 osób, o tyle w 2019 już tylko 144. Spadła też liczba osób i rodzin, którym przyznano świadczenie pomocy społecznej, z 382 (2017 r.) do 263 (w 2019 r.). Jak się okazuje, najczęstszym powodem przyznania takiego świadczenia w ubiegłym roku była długotrwała lub ciężka choroba w rodzinie (112 rodzin), na drugim miejscu powodem było ubóstwo (90), a dalej bezrobocie (64), niepełnosprawność (58) oraz bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych (57). Co ciekawe, w tym zestawieniu trzy lata temu pojawiła się narkomania. Jednakże w 2018 roku nie przyznano pomocy z tego powodu. Ponownie odnotowano ten powód w roku ubiegłym.

W roku 2017 przeprowadzono 573 wywiady środowiskowe, w kolejnym było ich 538, a rok temu 495. To, że na przestrzeni ostatnich trzech lat odnotowano spadek ilości przeprowadzonych wywiadów środowiskowych niezbędnych do przyznania lub odmowy przyznania świadczenia z pomocy społecznej, może mieć związek z funkcjonowaniem świadczenia 500+. Ważne, że pracownicy socjalni GOPS w Teresinie we współpracy z asystentem rodziny na bieżąco monitorują sytuację dzieci z rodzin zagrożonych kryzysem lub przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych. W tym zakresie współpracują także z pedagogami szkolnymi, pracownikami służb zdrowia, policją, kuratorami sądowymi i przedstawicielami innych instytucji, które mają kontakt z rodziną.

Warto też wspomnieć, że na terenie gminy Teresin w 2019 roku obowiązywał gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2019-2024. Jego celem jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie, zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących taką przemoc, a także zwiększenie pomocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie. W roku 2019 zanotowano liczbę 15 jako ofiar przemocy domowej (w roku 2017 – 31, w 2018 – 20), w tym aż 11 stanowią kobiety. Z kolei w tym samym okresie podano liczbę 14 jako sprawców przemocy, w czym prym wiodą mężczyźni (13). Wszystkie rodziny dotknięte takim zjawiskiem są objęte pomocą GOPS w formie pracy socjalnej i poradnictwa prawnego. Z kolei pomoc psychologiczna dla osób doznających przemocy w rodzinie świadczona jest przez placówkę podlegającą Starostwu Powiatowemu w Sochaczewie.

Na koniec warto jeszcze powiedzieć o realizowanych przez GOPS w Teresinie świadczeniach rodzinnych jako zadaniu zleconym z zakresu administracji rządowej. W ubiegłym roku 265 rodziny otrzymały wsparcie w postaci zasiłków rodzinnych i dodatków do zasiłków rodzinnych na łączną kwotę ponad 874,3 tys. zł. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka otrzymało 68 rodzin (łączna kwota to 68 tys. zł). Ponadto w 2019 roku 31 rodzin pobierało zasiłek rodzinny zastosowaniem zasady „złotówka za złotówkę”, 1388 rodzin skorzystało z programu „Rodzina 500 plus”, 1527 dzieciom wypłacono świadczenie „Dobry start”. Przypomnijmy, że w gminie Teresin prowadzony jest też program Teresińskiej Karty Dużej Rodziny 3+. Z kolei instytucje działające w gminie na rzecz dzieci i rodzin w ramach wzajemnej współpracy zorganizowały szereg imprez mających na celu upowszechnienie wiedzy m.in. o możliwości uzyskania wsparcia m.in. „Piknik Rodzinny”, „Posiłek w domu i w szkole” czy „Uśmiech pod choinkę”.

Marcin Odolczyk

fot.pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz