Gmina wesprze spółki wodne

Fot. Pixabay
Reklamy

KAMPINOS Gmina Kampinos ogłosiła tuż przed Wielkanocą nabór wniosków dla spółek wodnych. W budżecie gminy na pomoc finansową dla nich zarezerwowano 40 tysięcy złotych. Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na realizację zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych.

Wnioski, sporządzone na odpowiednim formularzu, trzeba dostarczać do 16 kwietnia do sekretariatu gminy lub pocztą w zamkniętej, opisanej  kopercie z adresem nadawcy i dopiskiem „Nabór wniosków o udzielenie dotacji dla spółek wodnych”.

Do wniosku należy dołączyć komplet dokumentów. Są to: odpis aktualnego dokumentu rejestrowego oraz statut spółki wodnej, oświadczenie, że dana spółka nie działa w celu osiągnięcia zysku. Dodatkowo należy dołączyć potwierdzony (za zgodność z oryginałem) budżet spółki wodnej na bieżący rok budżetowy.

Zasady udzielania dofinansowania działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych lub dofinansowania realizowanych inwestycji na terenie gminy Kampinos – wykonywanych przez spółki wodne – w formie dotacji celowej określa uchwała Rady Gminy Kampinos z 26 lutego 2018 roku. Wszystkie wnioski podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przez wójta gminy Kampinos.

Ogłoszenie o przyznanych dotacjach publikowane będzie w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Kampinos  oraz zamieszczane na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kampinos w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia zgłoszonych wniosków. Po tym czasie nastąpi formalne podpisanie umowy pomiędzy spółką wodną a gminą Kampinos. Spółka wodna, która otrzyma dotację dokonuje rozliczenia, przedkładając rozliczenie końcowe na formularzu określonym w uchwale z 2018 roku.

BN

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz