Ferie z MOSiR-em.

Planowaliśmy inny rodzaj aktywności , ale niestety w obecnej sytuacji możemy zaproponować jedynie wirtualne imprezy, dlatego też serdecznie zapraszamy dzieci w wieku szkolnym do podjęcia wyzwania sportowo-plastycznego, zgodnie z harmonogramem utworzonej dla potrzeb tej zabawy SOCHACZEWSKIEJ KARTY SPORTOWCA.
Przed podjęciem wyzwania prosimy o zapoznanie się z regulaminem. Dla najbardziej aktywnych czekają nagrody. Wyzwanie rozpoczynamy w poniedziałek 4 stycznia 2021 r.

Zasady:

–   Dziecko zgodnie z harmonogramem  w Karcie Sportowca wykonuje wyznaczone zadania sportowe oraz pracę plastyczną.

–   Każdy uczestnik wyznacza sobie sposób i porę wykonania zadań sportowych.

–   Praca plastyczna wykonywana jest dowolną metodą, zgodnie z tematem i terminem wskazanym w harmonogramie.

–   Rodzic przesyła zdjęcie dziecka ćwiczącego i pracy na adres karta.sportowca@interia.pl , wpisując w tytule imię i nazwisko dziecka, klasę oraz szkołę

 –   Nie obowiązują żadne limity czasowe. Każdy uczestnik wykonuje zadania dla siebie i dla swojego zdrowia. Zadania sportowe są krótkie, możecie zwiększyć ich ilość, według Waszego uznania i możliwości.

Regulamin

Organizatorem FERYJNEGO WYZWANIA SPORTOWO-PLASTYCZNEGO jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie z siedzibą przy ul. Olimpijskiej 3, 96-500 Sochaczew

Cel i termin:

Celem zabawy jest popularyzacja ruchu i zdrowego trybu życia w czasie wolnym od zajęć w terminie 4-18 stycznia 2021r. Zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci w okresie pandemii. Rozwijanie wyobraźni i twórczych umiejętności dziecka. Prezentacja i popularyzacja twórczości dzieci. Odkrywanie młodych talentów.

Warunki i formuła uczestnictwa:

Proponowane formy aktywności zgodne z planem treningowym (Sochaczewska Karta Sportowca) będą mieć postać wirtualnego wydarzenia, motywującego dziecko do codziennej aktywności fizycznej. Zabawa adresowana jest do dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy i miasta Sochaczew. Każdy uczestnik wyznacza sobie sposób wykonania ćwiczeń, jak i jego termin w dowolnej porze dnia zgodnie z załączonym w Karcie programem. Dzieci biorą udział w zabawie pod opieką dorosłego opiekuna. W aktywności fizycznej nie obowiązują limity czasowe. Chodzi o wzajemną uczciwość wobec innych uczestników i samego siebie. Nie występuje tu żadna forma rywalizacji. Nie liczą się wyniki i czasy, a sam fakt uczestnictwa w danym zadaniu. Po ukończonym treningu w dniu wskazanym w Sochaczewskiej Karcie Sportowca, dziecko wykonuje dowolną metodą , jedną pracę plastyczną, wskazaną w harmonogramie Karty. Opiekun uczestnika przesyła zdjęcie pracy plastycznej w formacie jpg. oraz jedno zdjęcie ćwiczącego dziecka na adres karta.sportowca@interia.pl, w tytule lub treści maila wpisując imię i nazwisko dziecka, klasę, nazwę szkoły do której uczęszcza oraz nazwę miejscowości zamieszkania uczestnika. Przesłanie zdjęć jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody przez opiekuna prawnego dziecka na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych wymaganych w zgłoszeniu (rozdz. II pkt.7 regulaminu) oraz publikację jego pracy w celach wynikających z organizacji FERYJNEGO WYZWANIA SPORTOWO-PLASTYCZNEGO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych podane są na stronie organizatora czyli Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie ul. Olimpijska 3, 96-500 Sochaczew pod adresem www.mosir.sochaczew.pl w zakładce  MOSiR Sochaczew – Klauzula informacyjna ochrony danych osobowych. Każdy uczestnik może przesłać zdjęcie tylko jednej pracy wymaganej w poszczególnym dniu według harmonogramu SOCHACZEWSKIEJ KARTY SPORTOWCA.

Nagrody:

FERYJNE WYZWANIE SPORTOWO-PLASTYCZNE ma przede wszystkim charakter dobrej zabawy. Każdy uczestnik otrzyma na zakończenie dyplom, który będzie mógł samodzielnie wydrukować. Prace plastyczne zostaną ocenione przez komisję konkursową. Komisja wyłoni 3 najbardziej kreatywnych i aktywnych uczestników zabawy w każdej kategorii zgodnie z pkt.5 , na podstawie prac plastycznych przesłanych każdego dnia trwania konkursu. W kryteriach oceny zostaną uwzględnione: zgodność z tematem, oryginalność, różnorodność technik, walory artystyczne i estetyczne pracy oraz samodzielność wykonania.

Na zakończenie konkursu przyznane zostanie 9 nagród:

a). 3 nagrody w kategorii klasy 0-II szkoły podstawowej (I, II, III miejsce)

b). 3 nagrody w kategorii klasy III-V szkoły podstawowej (I, II, III miejsce)

c). 3 nagrody w kategorii klasy VI-VIII szkoły podstawowej (I, II, III miejsce)

Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody lub upominki sportowe. Zwycięzcy o wynikach zostaną poinformowani pocztą mailową.

Świadczenia:

Udział w zabawie jest dobrowolny. Opiekun uczestnika bierze za niego pełną odpowiedzialność podczas wykonywania zadań wskazanych w Sochaczewskiej Karcie Sportowca.

Postanowienia końcowe:

Wyniki FERYJNEGO WYZWANIA SPORTOWO-PLASTYCZNEGO zostaną zamieszczone na stronie www.mosir.sochaczew.pl oraz funpage`u Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie. Organizator nie wyklucza jednak przyznania nagród dodatkowych. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji wizerunku, danych osobowych oraz informacji o uczestnikach w mediach (tj.na stronie internetowej, portalu społecznościowym facebook) w związku z udziałem w Wyzwaniu. Poprzez przystąpienie do wyzwania uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w regulaminie, który dostępny jest na stronie www.mosir.sochaczew.pl Wszelkie kwestie, których nie obejmuje regulamin, ustala Organizator. Z ramienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie osobą odpowiedzialną za organizację zabawy jest Renata Kubik – tel. 721-121-011.

MOSiR Sochaczew

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz