Duże zainteresowanie warsztatami PCPR.

Reklamy

W powiecie sochaczewskim od 2012 roku realizowany jest Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Z analizy danych za lata ubiegłe wynika, że problem przemocy w rodzinie pozostaje na porównywalnym poziomie nawet w 2020 roku, kiedy w związku z pandemią wiele osób ze względu na lockdown lub izolację nie mogło korzystać z typowych form pomocy, jak również pracownicy OPS nie mogli pracować w środowisku tak, jak do tej pory. Przewidujemy, że ta sytuacja wpłynęła negatywnie na rodziny, zwłaszcza te zagrożone przemocą. Wskazuje to na ogromną potrzebę zwiększenia liczby działań profilaktycznych i edukacyjnych skierowanych do wszystkich mieszkańców powiatu. Potwierdzają to pedagodzy szkolni biorący udział w ankiecie diagnozującej. Należy także rozszerzyć ofertę pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie oraz świadkom przemocy o formy grupowe (grupy wsparcia, grupy rozwijające kompetencje).

 Z powodu pandemii w 2020 r. wiele działań profilaktycznych, wiele spotkań oraz konsultacji odbywało się online. Ta zmiana w całym kraju spowodowała większą elastyczność instytucji działających na rzecz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Wydaje się, że w kolejnych latach działania zdalne będą kontynuowane i wykorzystywane jako wsparcie wszystkich innych form pomocy i profilaktyki.

Zgodnie z założeniami Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w powiecie sochaczewskim zostaną podjęte działania wspierające Zespoły Interdyscyplinarne poprzez organizację superwizji lub grup wsparcia dla członków grup roboczych.

Od 2016 r. odbyło się:

– 28 warsztatów dla rodziców, w których uczestniczyło ok. 500 osób;

– 83 warsztaty dla dzieci i młodzieży szkolnej ze szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych. W warsztatach uczestniczyło ok. 2500 osób;

– 2 szkolenia dla wolontariuszy pracujących z dziećmi zagrożonymi przemocą;

– 25 szkoleń dla Rad Pedagogicznych w szkołach znajdujących się na terenie powiatu sochaczewskiego. Przeszkolono ponad 500 nauczycieli;

– 4 szkolenia dla specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie (kuratorzy, pracownicy socjalni), w szkoleniach uczestniczyło 113 osób.

Program na lata 2016-2020 nie zakładał innych działań w obszarze oświaty, jednak bieżące potrzeby wskazywały na rozszerzenie działań profilaktycznych. W związku z tym odbyły się:

– 2 spotkania dla rodziców dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu we współpracy ze Stowarzyszeniem „Nie-grzeczne dzieci”;

– cykl warsztatów dla 53 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sochaczewie;

– 4 spotkania dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych (uczestników WTZ)

– 15 szkoleń dla wychowawców przedszkolnych w przedszkolach powiatu sochaczewskiego – przeszkolono 200 wychowawców.

Podjęliśmy także temat alienacji rodzicielskiej, poza warsztatami dla rodziców dzieci przedszkolnych odbyły się także spotkania dla rodziców będących w  trakcie rozwodu, pozwalające zminimalizować koszty psychiczne dzieci związane z sytuacją okołorozwodową opiekunów.

Nie udało się spowodować, aby oddziaływanie na sprawców przemocy było skuteczne i efektywne. Wciąż brakuje narzędzi sprzyjających motywowaniu osób stosujących przemoc w rodzinie do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym dla sprawców przemocy. Program taki powstał, jednakże grupy robocze zespołów interdyscyplinarnych nie kierują do udziału w nim. To duże wyzwanie do podjęcia w programie przeciwdziałania przemocy na lata następne. Uważamy za najistotniejsze, aby w nowym Powiatowym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar w rodzinie znalazło się miejsce na:

– organizację spotkań superwizyjnych dla Zespołów Interdyscyplinarnych, pedagogów

 – organizację szkoleń i spotkań merytorycznych dla rad pedagogicznych, kuratorów, pracowników socjalnych, przedstawicieli organizacji pozarządowych działających w obszarze pomocy społecznej

– organizację szkoleń, prelekcji i warsztatów dla osób działających w poradniach przykościelnych lub organizujących nauki przedmałżeńskie

– szkolenia i warsztaty dla organizacji pozarządowych

Wszystkie zadania, które wykonywaliśmy do tej pory (konsultacje, szkolenia, warsztaty dla młodzieży) będą kontynuowane i rozwijane, zamierzamy działać tak intensywnie jak do tej pory. Ze względu na pandemię organizujemy spotkania i wykłady online. Szczegóły na naszej stronie internetowej. Zapraszamy do korzystania.

Zespół Interwencji Kryzysowej i Wsparcia 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz