CZAS USTALANIA FUNDUSZU.

fot.pixabay

Do 30 września zebrania wiejskie na terenie gminy Iłów mają przedstawić uchwalone przez siebie wnioski w sprawie Funduszu Sołeckiego. Tak więc Rada Gminy Iłów zwraca się do mieszkańców gminy, aby zapoznali się z dokumentami dotyczącymi tego funduszu na 2021 rok i zastanowili, na jakie przedsięwzięcia chcą przeznaczyć wyodrębniony z budżetu gminy pieniądze dla sołectw.

„Aby wniosek sołectwa został przyjęty przez radę gminy, musi spełniać warunki określone w ustawie z 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim. Wniosek danego sołectwa musi być uchwalony przez zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Powinien ponadto zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa wraz z ich uzasadnieniem, a także oszacowaniem kosztów. Trzeba też pamiętać, że koszt wskazanych przedsięwzięć nie może przekroczyć wysokości środków przyznanych w ramach funduszu sołeckiego” – przypominają mieszkańcom przedstawiciele Rady Gminy Iłów.

Na lokalne potrzeby

– Po latach doczekaliśmy się możliwości gospodarzenia funduszem sołeckim na nasze lokalne potrzeby. Nie wszystkim to odpowiada, ale my sołtysi cieszymy się z tego, że w końcu po latach mamy jakieś pieniądze na drobne potrzeby w naszych sołectwach. To, co nam jest przynależne, pozwoli chociażby na pracę wiejskich świetlic, czy sołeckie imprezy integracyjne. Czasem też jakąś drobną inwestycję lub naprawę. To są niezbyt kosztowne przedsięwzięcia, ale kiedy nie było wyodrębnionego funduszu, ciągle te drobiazgi były spychane w nieskończoność – mówi jedna z sołtysek.

W Urzędzie Gminy Iłów nie wszyscy patrzą z pełną aprobatą na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Część gminnych urzędników i radnych jest zdania, że fundusz ten powinien być wstrzymany, a pieniądze z niego zasilić duże gminne inwestycje drogowe. Zwłaszcza teraz, kiedy są problemy z napływem środków, na co niewątpliwie wpływ ma pandemia związana z koronawirusem. Jednak sołtysi w przeważającej większości postulowali, by fundusz sołecki został wyodrębniony, gdyż chcą mieć choć drobne kwoty na działalność na swym terenie.

– Walczyliśmy tyle lat o ten fundusz. Mamy swoje małe, lokalne potrzeby i chcemy je zrealizować. Argument o dokładaniu do inwestycji drogowych nie przekonuje nas. Gmina może wziąć pożyczkę na cel inwestycyjny. My takiej możliwości jako sołectwo nie mamy, a chcemy ruszyć choćby z wiejską świetlicą. Mamy grono zaangażowanych osób, ale ile można w nieskończoność dokładać z kieszeni mieszkańców na cele społeczne – dodaje sołtyska.

Trzeba przejść procedury

Każdy zgłoszony wniosek przez dane sołectwo podlega ocenie pod kątem wymogów formalnych i merytorycznych. Musi być przedstawiony i przegłosowany przez zebranie wiejskie oraz zawierać kalkulację kosztów i uzasadnienie celowości wytyczonego zadania.

Kwota wszystkich planowanych przedsięwzięć w sołectwie nie może przekroczyć wydatków z budżetu gminy przypadających na dane sołectwo. Jednocześnie planowane przedsięwzięcia powinny być częścią zadań własnych gminy, służyć poprawie warunków życia mieszkańców i być zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Z zebrania wiejskiego należy sporządzić protokół, uchwałę oraz listę obecności. Przyjęte zadania przepisuje się do wniosku, a ten wraz z uchwałą i listą należy złożyć w sekretariacie gminy. Ostateczny termin to właśnie 30 września.

Sołectwa mogą realizować wspólne przedsięwzięcia, jeśli dwa lub więcej z nich dogada się. Wtedy każde z sołectw odrębnie uchwala wniosek i przedstawia swój zakres działania i koszty udziału. Wójt w terminie 7 dni od otrzymania wniosku sołeckiego odrzuca wniosek niespełniający warunków określonych w ustawie o funduszu sołeckim, jednocześnie informując o tym sołtysa. Jeśli wójt odrzuci wniosek, sołtys w terminie 7 dni od otrzymania odmowy może podtrzymać wniosek, kierując go do rady gminy za pośrednictwem wójta. W przypadku, gdy wniosek został odrzucony przez wójta, zebranie wiejskie może ponownie uchwalić wniosek. Rada gminy na rozpatrzenie wniosku ma 30 dni od dnia jego otrzymania. Wójt związany jest z rozstrzygnięciem rady.

– Ustawodawca nie przewiduje drogi odwoławczej, dlatego niezmiernie istotne jest ujęcie we wniosku zebrania wiejskiego, najistotniejszych, przemyślanych przedsięwzięć, z ich pełnym uzasadnieniem wraz oszacowaniem kosztów. Wniosek trzeba solidnie i dokładnie przygotować – informuje Sławomir Tomaszewski, przewodniczący Rady Gminy Iłów, zachęcając do skrupulatności i rozwagi.

Bogumiła Nowak

Fot. Archiwum

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz