Ceny uderzą po kieszeni.

Od 1 sierpnia, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a także uchwałą Rady Gminy Teresin z 2 lipca tego roku, rosną opłaty dla mieszkańców gminy za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Niestety ceny uderzą mieszkańców po kieszeni, podobnie jak w innych gminach.

Opłata ustalona jest jako iloczyn miesięcznej stawki ustalonej od mieszkańca i liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość, zgodnie z danymi wynikającymi ze złożonej deklaracji. Nowa stawka opłaty została przyjęta na początku lipca uchwałą rady gminy. Według tych ustaleń opłata miesięczna wynosi 30,90 złotych miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Gdy przykładowo w gospodarstwie mieszka 5 osób, to wartość opłaty trzeba pomnożyć przez 5 i to nawet w przypadku, gdy jedna z tych osób jest niemowlęciem. Opłata taka dotyczy jedynie sytuacji, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Jeżeli właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, nie wypełnia obowiązku i nie segreguje odpadów we właściwy sposób, to wtedy wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określana jest w drodze decyzji za miesiąc lub miesiące, w których obowiązek ten nie został wypełniony. W tej sytuacji stosuje się podwyższoną stawkę opłaty i to prawie trzykrotnie większą. Taki mieszkaniec musi zapłacić w sumie 92,70 złotych od osoby za miesiąc. Tak więc zupełnie nikomu nie opłaci się wrzucanie wszystkich odpadów do jednego pojemnika.

Ustalono też, podczas sesji rady gminy 2 lipca, kwotę zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli budynków jednorodzinnych. Jeśli kompostują oni bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku, to mają upust w płatnościach w wysokości 10 procent od miesięcznej opłaty, którą wnoszą. Jednak odpady zielone muszą być zagospodarowane w całości i nawet najmniejsza ich cząstka nie może być przekazana do odbioru przez firmę. W tej sytuacji trzeba też złożyć do wójta nową deklarację o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracje te można składać od 1 sierpnia.

Terminy uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi upływają: za okres styczeń – marzec do 31 marca, za okres kwiecień – czerwiec do 30 czerwca, za okres lipiec – wrzesień do 30 września, za okres październik – grudzień do 31 grudnia.

Należności z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych można wpłacać na indywidualne konto przydzielone mieszkańcowi lub konto urzędu gminy: BS 30 9284 0005 0012 3389 2000 0030.

oprac. BN

Fot. Pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz