Budżet na 2020 roku uchwalony.

Dwunastoma głosami „za” przy siedmiu „wstrzymujących” sochaczewscy radni uchwalili budżet miasta na 2020 rok. Głosowanie poprzedziła krótka dyskusja o przyszłorocznych planach inwestycyjnych.

Jak mówił burmistrz Piotr Osiecki, budżet jest wymagający, ale ambitny. Na ponad 31 mln odłożone na inwestycje aż 27 mln to środki własne lub pozyskane z zewnątrz, dotacje rządowe i unijne. Jeśli do tego doliczyć inwestycje powiatowe realizowane na drogach leżących w granicach miasta (Trojanowska, Głowackiego, projekt nowego mostu), w infrastrukturę poprawiającą jakość życia mieszkańców zainwestowane zostanie 37 mln zł. Przypomniał, że o budżecie pozytywnie wypowiedziały się wszystkie komisje rady oraz Regionalna Izba Obrachunkowa. Ta ostatnia wprost napisała w swym stanowisku o budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej, że nie widzi zagrożenia dla finansowej kondycji samorządu czy możliwości sfinansowania deficytu. „Za” budżetem zagłosowali radni Sochaczewskiego Forum Samorządowego oraz Prawa i Sprawiedliwości. Od głosu wstrzymały się kluby Koalicji Obywatelskiej i Bezpartyjnych Samorządowców.

Rada miasta jednogłośnie ustaliła wykaz wydatków inwestycyjnych, które nie wygasają z końcem roku budżetowego. Chodzi o projekty rozpoczęte, finansowane z budżetu 2019 roku, ale rozliczane ostatecznie do końca czerwca 2020 roku. Na liście znalazły się trzy takie zadania o łącznej wartości 3.430.000 zł:

– 3.051.980 zł – budowa stadionu przy ulicy Warszawskiej. Płatność przejdzie na 2020 rok ponieważ wydłużono czas realizacji tej inwestycji.

– 368.410 zł – budowa amfiteatru wraz z widownią u podnóża zamku. Rozliczenie prac wykonywanych w 2019 roku nastąpi później, ponieważ w harmonogramie robót pojawiły się nieplanowane wcześniej kilkutygodniowe badania archeologiczne.

– 9.800 zł – umowa z firmą doradczą pomagającą w przygotowaniu postępowania przetargowego na zakup energii elektrycznej dla miasta i podległych mu jednostek w latach 2020-2022.

Na listopadowej sesji radni miasta zgodzili się wesprzeć finansowo powiat w jego planach przebudowy ulicy Głowackiego (265,6 tys.) i Trojanowskiej (577,5 tys.), natomiast na sesji 20 grudnia zdecydowali o wsparciu jeszcze jednego wspólnego zadania. Chodzi o wykonanie dokumentacji projektowej nowego mostu na Bzurze. Z dwóch budżetów, w 2020 i 2021 roku, samorząd miasta przekaże powiatowi – liderowi projektu – na ten cel po 228.540 zł. Uchwała przeszła 13 głosami „za” przy 7 wstrzymujących się.

Dwa zakłady komunalne, które ze względu na swój charakter nie są w stanie zarobić na swoje utrzymanie, otrzymają z budżetu miasta dotacje. W 2020 roku Zakład Komunikacji Miejskiej będzie dofinansowany kwotą 2.467.00, a MOSiR z jego basenem, boiskami, halami sportowymi i placami zabaw kwotą 2.288.600 zł. Wysokość dopłaty do każdego przejechanego przez autobusy ZKM kilometra, do każdej godziny pracy pływalni, obiektów sportowych przy Warszawskiej i hal zatwierdzono stosowną uchwałą.

Zatwierdzono miejskie programy Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020. Na cały wachlarz działań opisywanych w obydwu programach ratusz wydzielił w budżecie 770 tys. zł. Większość tej kwoty, 640 tys. zł, przeznaczono na realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W jego ramach ratusz chce m.in. doposażyć Ogródek Jordanowski przy Al. 600-lecia w elementy do zabawy (72 tys.), wykonać gry chodnikowe w ramach projektu „Skacz, baw i ucz się” (30 tys.) oraz prace związane z poprawą bezpieczeństwa i zwiększenia dostępu do placu zabaw przy ul. Kozubowskiego – „Bezpieczny plac zabaw w Malesinie” (20 tys.). Kolejna duża kwota, 170 tys., to dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie projektu „Trener osiedlowy”, organizowanie otwartych turniejów, zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży z Sochaczewa w okresie wakacji, organizowanie półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży z trudnych wychowawczo rodzin, prowadzenie programów i projektów kulturalnych zawierających elementy profilaktyczne. Na przeciwdziałanie narkomanii z budżetu wydzielono 130 tys., przy czym 90 tys. to dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób mających problem z narkotykami i dopalaczami (oraz ich rodzin), organizowanie obozów stacjonarnych dla dzieci i młodzieży, realizację programów i projektów kulturalnych, na „Międzypokoleniowy Inkubator Kultury”, wdrażanie programów profilaktycznych w sochaczewskich szkołach.

Jednogłośnie dokonano zmiany w programie stypendialnym wspierającym uzdolnionych uczniów szkół podstawowych z terenu miasta, zarówno tych prowadzonych przez ratusz, jak i podmioty prywatne. Z uchwały wykreślono zapisy o gimnazjalistach, w związku z wygaszeniem tych szkół. Pozostałe warunki programu stypendialnego zostały bez zmian. Przypomnijmy, że program wspierania zdolnych uczniów funkcjonuje od 2011 roku i w całości jest finansowany z budżetu miasta. Ma on zachęcać dzieci do pogłębiania wiedzy, startu w olimpiadach, konkursach, wysokiej rangi zawodach sportowych. Stypendystami mogą zostać uczniowie klas IV-VIII osiągający najlepsze wyniki w nauce (średnia ocen powyżej 5,50). Stypendium można też otrzymać za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe, np. gdy jest się laureatem olimpiady co najmniej na szczeblu wojewódzkim, albo medalistą mistrzostw Polski, Europy lub świata. Stypendia przyznawane są dwa razy w roku, na pięć miesięcy. W 2019 roku przyznano ich 196, a od początku działania programu aż 1355.

Znając już dość dokładne dane o osiągniętych wpływach i wydatkach, dokonano licznych zmian w tegorocznym budżecie. Obejmują one m.in. wpływy z opłaty skarbowej, za wieczyste użytkowanie, najem i dzierżawę majątku miasta, dochody z podatku od nieruchomości i środków transportowych. Skorygowano też kwoty dotacji jakie otrzymują prywatne przedszkola, a są one zależne od liczby dzieci nad którymi placówka roztacza opiekę. O 294 tysiące zwiększono pulę pieniędzy na wynagrodzenia pracowników szkół podstawowych i przedszkoli.

Bez uwag przyjęto poprawkę w uchwale określającej wysokość stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego. Jak wyjaśnił wiceburmistrz Dariusz Dobrowolski, korekcie i to znacząco w dół, poddawane są opłaty za wprowadzenie w pas drogowy obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej.

sochaczew.pl

fot.pixabay

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz