Bezpieczeństwo zdrowotne wody, którą pijemy.

O tym, jak ważne jest zdrowie, nikogo nie trzeba przekonywać. Woda pitna, która dostarczana jest mieszkańcom, musi odpowiadać wymaganiom z Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 roku, nr 61, poz. 417 z późniejszymi zmianami). Podobnie jest ze ściekami, które podlegają ocenie zgodnie z wytycznymi pozwolenia wodno-prawnego i Rozporządzeniu Ministra Środowiska. We wskazanych dokumentach zawarte są warunki, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi.

Systematyczne badania są niezbędne do oceny jakości wody pitnej, którą każde przedsiębiorstwo wodociągowe dostarcza mieszkańcom. Nie inaczej jest oczywiście w Sochaczewie. Jakość wody kontrolowana jest regularnie w Stacjach Uzdatniania Wody, a także w wielu dodatkowych punktach miasta. Zapewnia to bezpieczeństwo wody produkowanej przez ZWiK Sochaczew. Rygorom systematycznej kontroli podlegają też ścieki odprowadzane po oczyszczeniu w Miejskiej Oczyszczalni Ścieków do rzeki Utraty. To z kolei gwarantuje odpowiednią dbałość o czystość środowiska naturalnego.

Dla bezpieczeństwa

W Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp. z o.o. działa akredytowane Laboratorium Wodno-Ściekowe, które wykonuje badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody oraz badania fizykochemiczne ścieków. Laboratorium posiada certyfikat, który został nadany przez Polskie Centrum Akredytacji. Dzięki jego pracy mieszkańcy mogą być pewni, że mają dostęp do czystej, zdrowej wody, a produkowane przez nich ścieki są odpowiednio oczyszczane. Poszczególne działania laboratorium zazębiają się ściśle, ponieważ istnieje bezpośrednia zależność między jakością wody a stanem środowiska, w którym żyjemy. W Sochaczewie wodę ma praktycznie każdy, kto zdecydował się na podpisanie umowy o jej dostarczanie, i posiada przyłącze do sieci wodociągowej. Również niemal cały Sochaczew jest skanalizowany, a to pozwala na korzystanie z systemu miejskiej kanalizacji sanitarnej.

Błędne koło

Nielegalny pobór wody i niezgodne z prawem odprowadzanie ścieków to przestępstwo. Wielokrotnie informowaliśmy o tym, że regulują to stosowne przepisy prawa. Niestety większość przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w Polsce boryka się z problemem nielegalnego poboru wody i nielegalnego odprowadzania ścieków. Kradzieże wody i nielegalny zrzut ścieków do sieci kanalizacyjnej powodują wzrost ceny jednostkowej metra sześciennego wody i ścieków.

W rezultacie uczciwi odbiorcy płacą nie tylko za siebie, ale również za tych, którzy nielegalnie pobierają wodę lub nieuczciwie odprowadzają ścieki. Takie przypadki zdarzają się w całej Polsce, niestety w Sochaczewie również. W przypadku niezgodnego z prawem odprowadzania ścieków, zatruwane jest najbliższe otoczenie, a w rezultacie i dalsze, ponieważ dostające się do gleby szkodliwe substancje trafiają dalej do wód podziemnych i błędne koło się zamyka.

W zgodzie z prawem

Art. 28 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 123 poz. 858) określa, że z nielegalnym poborem wody mamy do czynienia w przypadku poboru wody z urządzeń wodociągowych bez uprzedniego zawarcia umowy oraz w przypadku poboru wody przy celowo uszkodzonych, albo pominiętych, wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych. Za takie działania grozi kara grzywny do 5000 zł.

Nielegalne odprowadzanie ścieków ma miejsce w sytuacji wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych bez uprzedniego zawarcia umowy (art. 28 ust. 4 Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2006 rok, nr 123, poz. 858).

Nielegalne odprowadzanie ścieków jest przestępstwem i podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

Kontrole

Kontrole w zakresie poboru wody i odprowadzania ścieków przebiegają zgodnie z art. 7 ustawy o zbiorowym zapatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków: „Osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do obiektu budowlanego należących do osób, o których mowa w art. 6 ust. 2 i 4-7 w celu:

1) zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego;

2) przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów;

3) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez to przedsiębiorstwo;

4) sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci;

5) odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu.

W gestii mieszkańców

Każdy, kto wykonuje przyłącze kanalizacji sanitarnej, ma obowiązek dokonać zgłoszenia budowy do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew sp. z o.o., który dokona odbioru technicznego przyłącza. Po zakończeniu budowy należy podpisać umowę na odprowadzanie nieczystości płynnych.

Właściwe zabezpieczenie przed nielegalnym poborem wody polega między innymi na zastosowaniu wodomierzy, które nie reagują na np. magnesy neodymowe. Kontrole posesji dotyczące wykrywania nielegalnego zrzutu ścieków wykonywane są za pomocą urządzenia zadymiającego lub kamery.

Większość mieszkańców Sochaczewa zdaje sobie sprawę nie tylko ze swych praw, ale i obowiązków. Uczciwie i regularnie dokonują oni opłat za pobór wody i odprowadzone ścieki.

Miejska Oczyszczalnia Ścieków zawsze jest gotowa na przyjmowanie nieczystości bytowych od mieszkańców. Tak, jak laboratorium dba o czystość i bezpieczeństwo wody w naszych kranach, tak oczyszczalnia dba o jak najbardziej skuteczne oczyszczenie ścieków, by do Utraty wypływały w postaci czystej wody. O to, by ten system działał jak najlepiej, muszą dbać też wszyscy mieszkańcy, bo czysta woda i zdrowe środowisko to naprawdę wspólna sprawa.

ZWiK pomoże

Każdy, kto zgłosi się w siedzibie Spółki przy ulicy Rozlazłowskiej 7, otrzyma wyczerpującą informację, jak podłączyć się do miejskiej kanalizacji. Pracownicy Biura Obsługi Klienta lub Jednostki Realizującej Projekt poinformują o wszystkim, co trzeba zrobić, by wykonać przyłącze, wskażą na mapie, w którym miejscu i na jakiej głębokości dochodzi do granicy nieruchomości odcinek położony przez ZWiK.

Monika Gadzińska

ZWiK-Sochaczew sp. z o. o.

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz