Aktywni mogą się pokazać

Już po raz szósty w powiecie sochaczewskim ruszył konkurs grantowy „Działaj Lokalnie”. Organizatorem jest Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego. O dotacje mogą starać się organizacje społeczne oraz grupy nieformalne mieszkańców z terenu powiatu sochaczewskiego. Nabór wniosków w ramach VI edycji Programu Działaj Lokalnie w powiecie sochaczewskim trwa od 20 kwietnia do 20 maja.

– Ten program, to szansa dla aktywnych, którzy chcą zdobyć pieniądze na realizację swych pomysłów. Co roku staramy się wyróżnić najciekawsze pomysły i wesprzeć organizacje oraz grupy mieszkańców, którzy chcą coś zrobić dla swej społeczności. Konkurs to niepowtarzalna okazja, aby zaistnieć, pokazać się i zwrócić uwagę na swoją działalność w czasach, gdy nie jest tak łatwo zdobyć fundusze. My dajemy możliwość, by wspólnymi siłami coś dobrego dać lokalnej społeczności – wspomniała Agnieszka Ptaszkiewicz, prezes zarządu POPPS.

Dobry pomysł w cenie

Program „Działaj Lokalnie” jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Sieć Ośrodków Działaj Lokalnie. Celem programu jest powstanie społeczeństwa zdolnego do samoorganizacji i współpracy przy zaspokajaniu wspólnych potrzeb. Program wspiera aktywność obywatelską, uaktywniając m. in. wolontariat, filantropię i partnerstwo.

– Poprzez dofinansowane projekty, promuje on takie wartości i postawy, jak zaangażowanie społeczne i odpowiedzialność, wyzwala też społeczną energię. To ważne, aby angażować mieszkańców wsi i małych miast we wspólne działania, by nauczyli się podejmować wyzwania i umieć współpracować. Program ten jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej – dodaje Agnieszka Ptaszkiewicz.

W Lokalnym Konkursie Grantowym „Działaj Lokalnie 2021” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego. W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na 2-4 miesięczne projekty, które zakładają współdziałanie mieszkańców. Ważne są tu potrzeby danej społeczności i jasno określony cel, jak też dobrze zaplanowane działania i rozsądne koszty realizacji pomysłu. Projekt musi być skierowany do określonej grupy odbiorców i służyć całej społeczności i w sposób przemyślany angażować zasoby lokalne. Zmniejszać też negatywne skutki pandemii w zakresie edukacji, sportu, kultury, zdrowia, aktywności społecznej poprzez przeniesienie do przestrzeni online.

To nie jest łatwe, ale możliwe w realizacji. Udowodniliśmy to na własnym przykładzie. Udało się nam trafić do społeczności sochaczewskiej z projektem, jakim była promocja poezji w sieci. Nasz cykl spotkań miał po kilkaset odsłon w czasie emisji. Do tej pory trafia nie tylko do mieszkańców powiatu, ale i innych regionów Polski. Zachęcamy do szukania pomysłów – mówi Mirona Miklaszewska, prezes Stowarzyszenia Sochaczewskie Wieczory Literackie Atut, uczestnika ubiegłorocznego konkursu grantowego.

Ważna cykliczność

W konkursie nie są finansowane działania akcyjne i jednorazowe, trwające krócej niż dwa miesiące. Wyjątkiem są te zmniejszające negatywne skutki pandemii. Od wnioskodawców POPPS oczekuje pomysłów, nowych ofert, które mogą być adaptacją działań podejmowanych przez inne środowiska lub zupełnie nową propozycją.

Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (fundacje, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe, organizacje społeczno-zawodowe rolników, koła gospodyń wiejskich) oraz oddziały terenowe organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną. Mogą też być grupy nieformalne, w tym stowarzyszenia zwykłe niezarejestrowane i oddziały terenowe organizacji nieposiadające osobowości prawnej. W ich imieniu wniosek złoży organizacja pozarządowa lub instytucja publiczna np. szkoła, GOPS, biblioteka.

Nie są przyjmowane wnioski od Lokalnych Grup Działania, grup rybackich, organizacji turystycznych, związków stowarzyszeń, fundacji skarbu państwa i ich oddziałów oraz fundacji utworzonych przez partie polityczne. W konkursie nie mogą uczestniczyć organizacje będące w likwidacji.

Warunkiem składania wniosków jest posiadanie siedziby w gminach Brochów, Iłów, Młodzieszyn, Nowa Sucha, gmina Miasto Sochaczew, gmina Sochaczew, Rybno, Teresin.

Oczekują na zgłoszenia

Z otrzymanego grantu można finansować zakup materiałów biurowych, artykułów plastycznych i innych materiałów do zajęć i warsztatów. Można też zapłacić za wynajem sal, sprzętu, nagłośnienie, transport, koszty druku, zakup sprzętu, usługi graficzne, koszty przejazdów na spotkania i szkolenia, wynagrodzenia specjalistów, honoraria.

Nie można natomiast finansować pożyczek, kosztów przedsięwzięć już zrealizowanych, uprawiania kultu religijnego, polityki, wydarzeń sportowych, wspierania konkretnych osób fizycznych oraz lokalnych inwestycji. Nie można też z grantu zapłacić podatku od towarów i usług, za wyjazdy zagraniczne, kar i grzywien, oraz za zakup alkoholu do celów spożywczych. Koszty muszą być bezpośrednio związane z przedsięwzięciem i udokumentowane dowodami przewidzianymi w przepisach i w terminie określonym w umowie.

Kwota jednej dotacji nie przekracza 3 tysięcy złotych. Wymagany jest wkład własny w wysokości minimum 25 procent wnioskowanej dotacji, z czego min. 5 procent w postaci finansowej. Łączna pula środków przeznaczona na granty w tym roku to 16 tys. złotych.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać u Agnieszki Ptaszkiewicz – tel. 501 542 564 Ewy Prengowskiej – tel. 601 135 239, Iwony Nowak – tel. 517 842 141. A także bezpośrednio w POPPS ul. Słowackiego 5/14, 96-500 Sochaczew oraz na www.popps.org.pl, e-mail: biuro@popps.org.pl.

Bogumiła Nowak

Fot. POPPS

 

 

 

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz