Absolutorium dla zarządu powiatu.

Rada Powiatu w Sochaczewie udzieliła Zarządowi Powiatu absolutorium z wykonania budżetu za ubiegły – 2019 rok. Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli Rady Powiatu nad działalnością Zarządu. Rada ocenia pracę organu wykonawczego – Zarządu – w zakresie działalności finansowej powiatu.

Zarząd Powiatu przedstawia sprawozdanie finansowe za poprzedni rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu. Komisja Rewizyjna bada je i przedstawia własny wniosek, proponując Radzie uchwalenie bądź nie, uchwały o absolutorium dla Zarządu.   Dodatkowo wniosek absolutoryjny jest przedstawiany Regionalnej Izbie Obrachunkowej, która go opiniuje.

 Pozytywna ocena

Istotny punkt XIV sesji Rady Powiatu w Sochaczewie, która odbyła się w ubiegły piątek 29 maja, stanowiło udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu. Punktem kulminacyjnym było zapoznanie się przez radnych z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącą sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków oraz opinią dotyczącą wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium.

Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu powiatu sochaczewskiego za 2019 rok i przedstawiła Radzie Powiatu wniosek o udzieleniu Zarządowi absolutorium.

Wykonanie budżetu zyskało też pozytywną opinię składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zespół w Płocku. Uchwalony przez Radę Powiatu plan, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów ogółem w wysokości 88 291 443,90 zł. Dochody wykonano w kwocie 94 028 695,55 zł, co stanowi 106,50 procent planu. W sprawozdaniach nie stwierdzono przekroczenia planu wydatków. Wykonane wydatki bieżące na koniec roku budżetowego nie są wyższe od wykonywanych dochodów bieżących, co oznacza, że zachowany został wymóg określony w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych.

Po dyskusji nad uchwałą o udzielenie absolutorium nastąpiło głosowanie. Przy 19 głosach „za” i 1 „wstrzymującym” zostało ono udzielone Zarządowi Powiatu.

Rzetelna praca

Starosta Jolanta Gonta podziękowała radnym za okazane zaufanie, zapraszając ich jednocześnie do współpracy.

Za nami kolejny rok wspólnej pracy dla dobra społeczności lokalnej. Zdając sobie sprawę z wielu ograniczeń, w tym finansowych, staraliśmy się jako Zarząd Powiatu, aby mieszkańcy powiatu sochaczewskiego byli usatysfakcjonowani z podejmowanych działań i pozytywnie ocenili funkcjonowanie administracji powiatowej, w tym realizację ustawowych zadań. Przeprowadzone inwestycje drogowe, oświatowe oraz działania związane z pomocą społeczną podejmowaliśmy rozważnie, analizując przede wszystkim potrzeby mieszkańców i dyscyplinę budżetową finansów powiatu sochaczewskiego – mówiła po sesji Jolanta Gonta, starosta sochaczewski.

Udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu oznacza, że budżet, w tym wydatki powiatu, realizowane były prawidłowo i nie budziły zastrzeżeń organów kontrolnych. Poprzez przyjęcie tej uchwały aprobuje się jednocześnie sprawozdanie z wykonania budżetu, choćby pod kątem poprawności rachunkowej. Ocena dla Zarządu Powiatu wyrażona w absolutorium jest jednocześnie oceną rzetelności pracy wydziałów i jednostek podległych powiatowi.

Starostwo Powiatowe

w Sochaczewie

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz