Strona główna Teresin Gmina Teresin – z prac rady gminy

Gmina Teresin – z prac rady gminy

153
0
PODZIEL SIĘ
fot. archiwum

Sesja odbyła się 13 listopada w sali widowiskowo-kinowej „Dworca TO.Kultura”. Z uwagi na stan epidemii COVID-19 podczas obrad zastosowane zostały szczególne środki ostrożności. W sesji uczestniczyła tylko niezbędna liczba osób. Wśród podjętych uchwał znalazły się m.in. te dotyczące udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sochaczewskiemu, określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości czy podatku od środków transportowych na rok 2021.

Pierwsza przyjęta uchwała dotyczyła uchwalenia zamiany nieruchomości położonych w obrębie Granice. Radni wyrazili zgodę na zamianę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Teresin, położonej w obrębie Granice, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 432 o powierzchni 387 m2, opisanej w Księdze Wieczystej Nr PL1O/00014803/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Sochaczewie, na nieruchomości gruntowe, położone w obrębie geodezyjnym Granice: numer ewidencyjny 160/11 o powierzchni 354 mpowstałej z podziału działki numer 160/4 opisanej w Księdze Wieczystej nr PL1O/00034986/6 oraz działki numer ewidencyjny 160/13 o powierzchni 368 m2 powstałej z podziału działki numer 160/7 opisanej w Księdze Wieczystej nr PL1O/ 00035275/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Sochaczewie, bez obowiązku dokonywania dopłat.

Następnie wprowadzili zmiany w uchwale z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sochaczewskiego. Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Teresin:

 • na 2019 rok w wysokości 13.605,00 złotych,
 • na 2020 rok w wysokości 0,00 złotych,
 • na 2021 rok w wysokości 486.395,00 złotych,
 • na 2022 rok w wysokości 8.000.000,00 złotych.

Na sesji dokonano przesunięć finansowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Teresin na lata 2020-2031 oraz podjęto uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Teresin na rok 2020. Zmiany te wynikają z otrzymanych dotacji i innych, wprowadzonych do budżetu gminnego dopłat.

Wieloletnia Prognoza Finansowa:

Dostosowanie przedsięwzięć WPF do budżetu Gminy Teresin na 2021 rok, tj.:

 • wprowadzenie zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na lata 2021-2022”,
 • kontynuacja projektu pn. „Odnawialne Źródła Energii w gminach: Sochaczew, Nowa Sucha, Rybno i Teresin” w roku 2021,
 • przesunięcie realizacji zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Teresin” na lata 2021-2022,
 • przesunięcie realizacji zadania pn. „Wykonanie nadbudowy i rozbudowy budynku Urzędu Gminy Teresin” na lata 2023-2024,
 • kontynuacja w latach 2021-2022 zadania pn. „Urządzenie terenu rekreacyjno-parkowego w miejscowości Granice gmina Teresin”,
 • kontynuacja zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 380814W Kawęczyn – Mikołajew” – zadanie realizowane z udziałem środków FDS.

Zmiany w budżecie:

Dochody nie uległy zmianie.

Wydatki:

 • 486.395 zł – zmniejszenie dotacji celowej dla Powiatu Sochaczewskiego na zadanie “Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 3837 W z linią kolejową Warszawa-Kunowice”. Realizacja zadania została przeniesiona na rok 2021.
 • 200.000 zł – zmniejszenie paragrafu odsetki od papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek (urealnienie planu).
 • 2.000.000 zł rezygnacja z zadania Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Teresin”. Zadanie zostało przeniesione do WPF i będzie realizowane w latach 2021-2022.
 • 24.600 zł – zakup sprzętu medycznego (urządzenie do tlenoterapii wraz z pakietem startowym dla pierwszych 20 pacjentów) dla Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Sochaczewie.

Dokonywane są też zmiany na wniosek dyrektorów szkół

Przychody:

 • 2.000.000 zł – zmniejszenie planowanych przychodów z powodu nierozpatrzenia wniosku o pożyczkę w NFOŚiGW na zadanie „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Teresin”.
 • 366,52 zł – zmniejszenie planowanych przychodów- urealnienie przychodów do wysokości wnioskowanej pożyczki w WFOŚiGW na zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Sochaczewskiej w miejscowości Paprotnia (zlewnia 1)”.

Podatki bez zmian lub niższe

W kolejnym punkcie obrad radni określili następujące stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Teresin w 2021 roku:

1) od gruntów:

 1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,94 zł od 1 m2 powierzchni,
 2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,99 zł od 1 ha powierzchni,
 3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,49 zł od 1 m2 powierzchni,
 4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 802) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,28 zł od 1 m2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:

 1. mieszkalnych – 0,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,85 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 11,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,85 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
 5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli – 2% ich wartości określonej

Radni obniżyli średnią cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (M.P. z 2020 r. poz. 982) z kwoty 58,55 zł za 1 dt do kwoty 50,00 zł za 1dt.

W ostatnim punkcie obrad radni określili następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy Teresin w 2021 roku:

1) od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

 1. powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 100 zł,
 2. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 100 zł,
 3. powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 100 zł,

2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia wg stawek określonych w załączniku nr l do niniejszej uchwały;

3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 100 zł;

4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia wg stawek określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

5) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 100 zł;

6) od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, według stawek określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

7) od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

 1. mniejszej niż 22 miejsca – 200 zł,
 2. równej lub większej niż 22 miejsca – 200 zł.

Projekty uchwał są zamieszczone na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Projekty uchwał”.

Nagrania obrad można obejrzeć na stronie bip.teresin.pl w zakładce „Rada Gminy Teresin” – „Transmisje sesji” (archiwum nagrań).

źródło: UG