Strona główna Teresin STYPENDIA SZKOLNE 2020/21

STYPENDIA SZKOLNE 2020/21

223
0
PODZIEL SIĘ
fot.pixabay

Wzorem lat ubiegłych uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, a także wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki mogą ubiegać się o przyznanie stypendium lub zasiłku szkolnego. Warunkiem koniecznym jest zamieszkiwanie ucznia na terenie Gminy Teresin.

Uprawnieni do otrzymania stypendium znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje bezrobocie, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Kryteria przyznania stypendium – miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota – 528 zł. (dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł.),

Wysokość stypendium (zasiłku) socjalnego, określa w swej treści decyzja wójta Gminy. Maksymalna wysokość stypendium szkolnego za jeden miesiąc wynosi aktualnie 248 zł, minimalna – 100 zł.

Wniosek o przyznanie stypendium można otrzymać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Teresin, a także pobrać ze strony BIP Gminy Teresin  http://bip.teresin.pl/.

Z treści wniosku oraz załączonych zaświadczeń/oświadczeń powinien wynikać dokładny stan majątkowy rodziny ucznia. W sytuacjach wyjątkowych czy skomplikowanych należy sytuację rodzinną wyjaśnić w załączonym oświadczeniu.

Do wniosku należy dołączyć:

– zaświadczenia dokumentujące dochody rodziców lub prawnych opiekunów ucznia z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,

– dokumenty potwierdzające dochody rodziców lub prawnych opiekunów z tytułu świadczeń emerytalno-rentowych z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku,

– aktualne zaświadczenie o bezrobociu z Powiatowego Urzędu Pracy oraz ewentualnym pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych,

– zaświadczenie/oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,

– informacja o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych ( decyzja w sprawie ustalenia zobowiązania podatkowego lub zaświadczenie o stanie majątkowym ) – można uzyskać w Urzędzie Gminy Teresin, ul. Zielona 20, I piętro, pokój nr 12 lub oświadczenie o nieposiadaniu gospodarstwa rolnego na terytorium Polski,

– zaświadczenia o spełnianiu innych kryteriów, np. że w rodzinie występuje niepełnosprawność itp.,

– w przypadku uzyskiwania innych niż wymienione wyżej dochodów i niemożliwości ich udokumentowania, jak również w przypadku nieuzyskiwania dochodów – należy złożyć stosowne oświadczenie (formularz OŚ-5.2),

Wnioski po wypełnieniu powinny być potwierdzone przez:

– dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń,

– ewidencję ludności (referat ds. obywatelskich) w UG Teresin.

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Mieszkańca w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2020 r., zaś w przypadku uczniów szkół, w których rok szkolny rozpoczyna się 1 października – do 15 października 2020 r.

Wypłata stypendium nastąpi po otrzymaniu pozytywnej decyzji i po złożeniu stosownych faktur lub rachunków potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne (np. podręczniki, przybory szkolne, pomoce naukowe itp.)

Pełnomocnik ds. oświaty

Bogusław Bęzel

UG Teresin

fot. pixabay